Autor: zeszyt

Mowa zależna

Mowa zależna (reported speech, indirect speech) to przytoczenie cudzej wypowiedzi sformułowanej nie dosłownie, a przy użyciu struktur typu „On powiedział, że”, „Rysiek spytał czy”, „Iwona oświadczyła, że” itd. W mowie zależnej używa się specjalnych form gramatycznych. Dla porównania, mowa wprost polega...

Przedimek zerowy

Przedimek zerowy to określenie oznaczające brak przedimka. Oprócz ogólnych zasad jego stosowania opisanych w artykule Przedimki istnieje wiele konkretnych reguł, które są opisane w tym artykule. Nazwy kontynentów Przedimek zerowy występuje przed nazwami kontynentów. PrzykładyI live in Europe. RSA is a...

Przedimek określony the

Przedimka określonego the używa się wtedy, gdy ma się na myśli konkretny lub w jakiś sposób zidentyfikowany obiekt oraz zarówno mówiący jak i jego rozmówca wiedzą (lub mogą się domyślić), o który dokładnie obiekt chodzi. Wiedza o omawianym obiekcie może pochodzić...

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony — informacje ogólne Przedimek angielski a/an zasadniczo stosuje się przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Ogólne zasady zastosowania tego przedimka znajdują się na stronie Przedimki. Poniżej natomiast znajduje się szczegółowy opis jego różnych przypadków użycia. Przedimek a/an z rzeczownikami...

Przedimki angielskie

Przedimki angielskie a, an i the — informacje ogólne W języku angielskim występują tzw. przedimki (articles), czyli określniki stosowane przed rzeczownikiem w funkcji klasyfikującej lub wskazującej. Wyróżnia się przedimki: nieokreślony (a/an) i określony (the) oraz dodatkowo tzw. przedimek zerowy, czyli po...

Czasowniki angielskie

Czasowniki angielskie — informacje ogólne Czasownik angielski ma z reguły pięć form: podstawową (także bezokolicznikową), trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (tzw. forma -s), przeszłą (tzw. druga forma czasownika), imiesłowu czasu teraźniejszego (-ing) oraz imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzecia forma czasownika)....

Future simple

Zasady tworzenia zdań w czasie future simple Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future simple. Zdania oznajmujące W czasie future simple zdania oznajmujące tworzymy podobnie jak w czasie present simple, tylko dodatkowo używamy czasownika posiłkowego shall/will....