Kategoria: Gramatyka

Strona bierna

Strona bierna w języku angielskim — informacje ogólne W języku polskim wypowiedzi można podzielić na zdania w stronie czynnej, biernej i zwrotnej. Strona zwrotna to formy typu myć się, ubierać się itd. Strona czynna to zdania w rodzaju Pomalowałem dom na...

Okresy warunkowe mieszane

Okresy warunkowe mieszane Okresy warunkowe mieszane — informacje ogólne W okresach warunkowych I, II i III typu obowiązują ścisłe zasady dotyczące zastosowania czasów i struktur gramatycznych w zdaniach składowych. Jednak w przypadku okresów nierealnych (II i III) można spotkać zdania, które...

Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy (third conditional) — informacje ogólne W trzecim trybie warunkowym (trzeci okres warunkowy — ang. third conditional) zdanie nadrzędne wyrażone jest w czasie Future Perfect in the Past (would/should have + trzecia forma czasownika), a zdanie podrzędne (po if) w...

Drugi okres warunkowy (second conditional)

Drugi okres warunkowy (second conditional) — informacje ogólne W drugim okresie warunkowym (trybie warunkowym — second conditional) zdania tworzy się poprzez użycie czasu przeszłego (najczęściej Past Simple) w zdaniu podrzędnym (po if) i czasownika pomocniczego would w zdaniu nadrzędnym.Struktura: if +...

Pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy — informacje ogólne W języku angielskim pierwszy okres warunkowy (pierwszy tryb warunkowy — first conditional) czasami dzieli się na dwa typy: okres zerowy i okres pierwszy (niektórzy mówią, że oba te przypadki są po prostu pierwszym okresem warunkowym)....

Pytania w mowie zależnej

Zasady tworzenia pytań zależnych w języku angielskim są nieskomplikowane. Można zaryzykować stwierdzenie, że tworzenie pytań zależnych jest łatwiejsze od tworzenia zwykłych pytań, bo w większości przypadków nie trzeba zmieniać szyku wyrazów. W tej części znajduje się objaśnienie zasad tworzenia pytań w...

Okoliczniki czasu w mowie zależnej

W mowie zależnej oprócz czasów gramatycznych, zaimków osobowych i okoliczników miejsca zmianie ulegają także okoliczniki czasu. Na tej stronie znajduje się lista najczęściej używanych okoliczników i wykaz ich możliwych zmian w mowie zależnej. Należy podkreślić, że zmiany te są zależne od...

Reporting verbs — czasowniki mowy zależnej

Do wprowadzania zdań podrzędnych w mowie zależnej zazwyczaj używa się różnych czasowników, tzw. reporting verbs. Mają one różnorakie zastosowanie, służą np. do wyrażania myśli, próśb, rozkazów, żądań, obietnic, przeprosin itd. Grupa ta jest niejednorodna pod względem gramatycznym, tzn. można wyróżnić czasowniki...