Czasowniki modalne w mowie zależnej

W mowie zależnej zmianie ulegają także czasowniki modalne. Najbardziej typowe zmiany to can → could, may → might, will → would, shall → would/should, must → had to .Zapamiętaj

can → could

I can swim. → Mary said that she could swim.

may → might

It may rain today. → Richard said that it might rain today.

will → would

I will go with you. → Sylvia said that she would go with me.

shall → would/should

„I shall come back this afternoon,” she said… → She said that she would/should come back that afternoon (The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett)

Pozostałe czasowniki modalne, tzn. would, could, should, might, ought to, had better i used to w mowie zależnej nie ulegają zmianie.I used to like green peas but now I don’t. → He said he used to like green peas but now he doesn’t. Czasownik must w mowie zależnej

Czasownik must w mowie zależnej może przybierać różne formy w zależności od znaczenia, w jakim został użyty.

  • Jeżeli za pomocą czasownika must wyrażana jest konieczność, to w mowie zależnej można go zamienić na had to lub pozostawić bez zmiany, np.:There must be a door somewhere. → She thought that there must/had to be a door somewhere. (The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett)
  • Jeżeli czasownik must jest użyty do wyrażenia pewności, zakazu, obowiązujących zasad itp., to w mowie zależnej pozostaje bez zmian, np.:You must obey the rules. → He said that I must obey the rules.She must be his daughter. → We thought she must be his daughter.You mustn’t smoke in the hospital. → He was informed that he mustn’t smoke in the hospital.
  • W odniesieniu do przyszłości czasownik must można zamienić na would have to, np.:You must go to London and bring her yourself → Mr. Craven said that Mrs. Medlock would have to go to London and bring her herself. (The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett)

Czasownik shall w mowie zależnej

Czasownik shall, podobnie jak must, może w mowie zależnej być zamieniany na różne formy w zależności od znaczenia, kontekstu i intencji mówiącego.

  • W odniesieniu do przyszłości czasownik shall w mowie zależnej zamienia się na would albo should. Forma should jest spotykana w formalnej angielszczyźnie w pierwszej osobie, np.:„I shall have to go,” she said mournfully. → She said mournfully that she would/should have to go. (The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett)
  • W innych znaczeniach czasownik shall w mowie zależnej zamienia się na should, np.:Shall I go away now? → She asked if she should go away at that moment.