Rozkazy, prośby i propozycje w mowie zależnej

Do relacjonowania nakazów, zakazów próśb itp. w mowie zależnej w języku angielskim najczęściej używa się czasowników tell i ask w konstrukcji tell/ask sb. to do sth. (tell + dopełnienie dalsze + bezokolicznik), np.:

Mowa wprost: Give her simple, healthy food. (Dawaj jej lekkie, zdrowe jedzenie.)

Mowa zależna: Mr. Craven told Mrs. Medlock to give Mary simple and healthy food. (Pan Craven polecił Pani Medlock podawać Mary lekkie i zdrowe jedzenie.)

Mowa wprost: Let her run wild in the garden. (Niech szaleje w ogrodzie.) Mowa zależna: Mr. Craven asked Mrs. Medlock to let Mary run wild in the garden. (Pan Craven poprosił Panią Medlock, aby pozwoliła Mary szaleć w ogrodzie.)

Dzieci bawiące się w ogrodzie

Mowa wprost: I want you and Dick and Miss Mary to stand in a row and listen to me.

Mowa zależna: Colin told them to stand in a row and listen to him.

W bardziej nieformalnym języku można opuścić dopełnienie dalsze, np. Colin asked (Mary) to come closer.Inne czasowniki wprowadzające

Oprócz czasowników tell i say do wyrażania nakazów, próśb, zakazów itp. w mowie zależnej w języku angielskim używa się także czasowników order, recommend, deny, suggest, command, instruct, forbid, request, beg, urge itp.

Czasowniki te mogą występować w różnych konstrukcjach gramatycznych

Rozkazy i nakazy w mowie zależnej

Do opisywania nakazów w mowie zależnej często używa się czasowników must, have to oraz formy be to, np.:Everybody had to do everything he told them.

Mrs. Medlock said I was to carry tha’ breakfast an’ tea an’ dinner into th’ room next to this.

Krojenie pieczeni

Mother said I must tell you to keep out o’ doors as much as you could

Zakazy w mowie zależnej

Zakazy w mowie zależnej wyraża się poprzez dodanie słowa not przed bezokolicznikiem lub czasownikiem w innej formie, zależnie od użytej konstrukcji, np.:

Mowa wprost: Don’t talk about dying.

Mowa zależna: He ordered us not to talk about dying.

Mowa wprost: Don’t dare to say a word about it!

Mowa zależna: He warned us not to say a word about it.

Mowa wprost: Don’t look after her too much.

Mowa zależna: He suggested not looking after her too much.

Propozycje

Do wyrażania propozycji w mowie zależnej w języku angielskim oprócz tell i say można używać czasowników offer, suggest, recommend itp.