Drugi okres warunkowy (second conditional)

Drugi okres warunkowy (second conditional) — informacje ogólne

W drugim okresie warunkowym (trybie warunkowym — second conditional) zdania tworzy się poprzez użycie czasu przeszłego (najczęściej Past Simple) w zdaniu podrzędnym (po if) i czasownika pomocniczego would w zdaniu nadrzędnym.Struktura: if + Past Simple (lub inny czas przeszły) + would

Drugi okres warunkowy — nierealne sytuacje w teraźniejszości

W drugim okresie warunkowym mówimy o tym, co mogłoby teoretycznie się zdarzyć, gdyby był spełniony określony warunek. Drugi okres warunkowy odnosi się zatem do teraźniejszości i wyraża wyobrażone, nierealne sytuacje.

PrzykładyIf I were rich, I would buy myself a beautiful car (Gdybym był bogaty, kupiłbym sobie piękny samochód [ale nie jestem bogaty]).

If she liked cooking, she would cook more often (Gdyby lubiła gotować, robiłaby to częściej [ale ona nie lubi gotować]).

drugi okres warunkowy (second conditional) - ilustracja - królik gotujący coś w garnku

Second conditional — nierealne sytuacje w odniesieniu do przyszłości

Drugi obszar zastosowania drugiego okresu warunkowego to teoretyczne wypowiedzi łączące teraźniejszość i przyszłość. Takie okresy warunkowe również opisują wyobrażone teoretyczne zdarzenia, ale odnoszą się do przyszłości, tzn. opisują co by było lub musiało się stać w przyszłości, gdyby teraz wydarzyło się coś innego.

PrzykładyIf you went with me, you would have to behave yourself. (Gdybyś ze mną poszedł musiałbyś się dobrze zachowywać — raczej nie masz w zwyczaju być grzecznym na co dzień).

If you were convicted of a felony, you would have to wait three years after the end of your sentence. (Osoba, która popełniła ciężkie przestępstwo, musiałaby odczekać trzy lata po zakończeniu odsiadywania wyroku). (Understanding How Criminal Records Are Expunged)

Name something you would have to get used if you moved to Russia?

Drugi okres warunkowy — szczegóły użycia

Zastępowanie Past Simple innymi formami gramatycznymi

Zamiast czasu Past Simple w zdaniach podrzędnych w drugim trybie warunkowym (second conditional) można też używać innych form gramatycznych, np. czasu Past Continuous albo czasownika modalnego could.

PrzykładyIf she was working 24 hours on the run as a cleaner they would say what a hard working mother she was.

If they were repairing a main and forgot to shut off the water before disconnecting, causing a flood, you would have recourse.

If i could turn back time If i could find a way I’d take back those words that hurt you and you’d stay If i could turn back time, Cher

Inne czasowniki modalne w miejsce would

Zamiast czasownika would można użyć także innych czasowników modalnych, np. could lub might.

PrzykładyHe could be president now if he wanted to be.

If I didn’t break my leg, I would run in the marathon.

Zdania otwarte w drugim okresie warunkowym (second conditional)

W drugim trybie warunkowym można też tworzyć zdania warunkowe otwarte, tzn. nie wykluczające możliwości, że warunek zostanie spełniony.

PrzykładyIf I needed money, I would ask him for a small loan and he never refused me (Gdy potrzebowałem pieniędzy, prosiłem go o pożyczkę i nigdy mi nie odmówił).

Uprzejme prośby

W zdaniu podrzędnym (z if) można użyć czasownika would, aby wyrazić uprzejmą prośbę.

PrzykładyIf you wouldn’t mind, I would like it blew And if you wouldn’t mind, I would like it lose And if you wouldn’t care, I would like to leave An’ if you wouldn’t mind, I would like to breathe (Blew, Nirvana)

Użycie formy were

W zdaniu podrzędnym zazwyczaj używa się słowa were bez względu na liczbę i osobę. Forma ta, szczególnie w amerykańskim angielskim, jest uważana za bardziej poprawną. Stosuje się ją w języku formalnym i nieformalnym.

PrzykładyIf she were younger, I would marry her.

If I were you, I would help him.

Następstwo czasów

Drugi okres warunkowy jest używany w miejsce pierwszego okresu warunkowego na zasadzie następstwa czasów.

PrzykładyIf it rains, I won’t go outside. -> She said: If it it rained, I wouldn’t go outside.

would i should

Zamiast would w drugim okresie warunkowym (second conditional) można też używać should bez zmiany znaczenia