Kategoria: Gramatyka

Past Continuous

Zasady tworzenia zdań w czasie Past Continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie Past Continuous. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie Past Continuous tworzy się poprzez zestawienie operatora was/were z imiesłowem teraźniejszym (czyli czasownikiem z końcówką -ing). Struktura zdań podmiot + was/were +...

Strona bierna

Strona bierna w języku angielskim — informacje ogólne W języku polskim wypowiedzi można podzielić na zdania w stronie czynnej, biernej i zwrotnej. Strona zwrotna to formy typu myć się, ubierać się itd. Strona czynna to zdania w rodzaju Pomalowałem dom na zielono. Natomiast strona bierna...

Okresy warunkowe

Angielskie okresy warunkowe (tryby warunkowe) Centralnym elementem trybów warunkowych (okresy warunkowe) w języku angielskim jest spójnik if (chociaż używa się też innych spójników), który łączy zdanie nadrzędne z podrzędnym warunkowym. Okresy warunkowe — przykłady If the weather is sunny, I’ll go to the beach. We...

Mowa zależna

Mowa zależna (reported speech, indirect speech) to przytoczenie cudzej wypowiedzi sformułowanej nie dosłownie, a przy użyciu struktur typu „On powiedział, że”, „Rysiek spytał czy”, „Iwona oświadczyła, że” itd. W mowie zależnej używa się specjalnych form gramatycznych. Dla porównania, mowa wprost polega na dosłownym...

Przedimki angielskie

Przedimki angielskie a, an i the — informacje ogólne W języku angielskim występują tzw. przedimki (articles), czyli określniki stosowane przed rzeczownikiem w funkcji klasyfikującej lub wskazującej. Wyróżnia się przedimki: nieokreślony (a/an) i określony (the) oraz dodatkowo tzw. przedimek zerowy, czyli po prostu brak przedimka....

Czasowniki angielskie

Czasowniki angielskie — informacje ogólne Czasownik angielski ma z reguły pięć form: podstawową (także bezokolicznikową), trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (tzw. forma -s), przeszłą (tzw. druga forma czasownika), imiesłowu czasu teraźniejszego (-ing) oraz imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzecia forma czasownika). Forma podstawowa czasownika Forma podstawowa (czasami równoważna bezokolicznikowi bez to) jest używana w czasie...

Czasy angielskie

Czasy angielskie — czas gramatyczny Czasy angielskie a dokładniej pojęcie czasu w języku angielskim jest złożone. W sensie ogólnym w jezyku angielskim wyróżniamy następujące czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Natomiast w sensie ściśle gramatycznym w języku angielskim wyróżnia się tylko dwa czasy (tenses): przeszły i teraźniejszy....