Przedimek określony the

Przedimka określonego the używa się wtedy, gdy ma się na myśli konkretny lub w jakiś sposób zidentyfikowany obiekt oraz zarówno mówiący jak i jego rozmówca wiedzą (lub mogą się domyślić), o który dokładnie obiekt chodzi. Wiedza o omawianym obiekcie może pochodzić z różnych źródeł: został wskazany wcześniej w rozmowie, został wskazany bezpośrednio w wypowiedzi, jest to jedyny taki obiekt w ogóle lub w otoczeniu rozmawiających itp.

Obiekt, który został już wcześniej wymieniony

Jeśli mówimy o czymś, co zostało już wspomniane w tej samej lub wcześniejszej rozmowie, to używamy przedimka określonego the, np.: Yesterday I found a cat and newborn kittens in my garden. The cat looked exhausted but I gave her some milk….

Obiekt wskazany bezpośrednio w wypowiedzi

Przedimka określonego the używamy także w odniesieniu do rzeczowników, które określamy bezpośrednio w wypowiedzi. Na przykład: Can you see the man over there with the brown hair?, Where did you put the keys?, Bring me the flashlight from the glove compartment.

Otoczenie fizyczne, środowisko wokół nas

Przedimka określonego the używamy z wieloma rzeczownikami odnoszącymi się do naszego otoczenia, środowiska lub klimatu.

Zastosowanie the w takim przypadku oznacza, że każdy jest dobrze obeznany ze zjawiskiem lub rzeczą, o której mowa lub że też tam był: the town, the city, the mountains, the country, the countryside, in the north, the sea, the seaside, the jungle, the forest, to the south, to the left, the beach, the plains, the desert, the rain, the wind, the fog, the weather, the night, the future, the universe, the sunshine itd.

Nie używamy natomiast przedimka the przed tego typu rzeczownikami, gdy mówimy o nich w znaczeniu ogólnym, np.: I love sea. I don’t like countryside. Tutaj mówimy o morzu i wsi w znaczeniu ogólnym, a nie o naszym wspólnym doświadczeniu lub wiedzy.

The z przymiotnikami

Stopień najwyższy przymiotnika

Przedimka określonego the używa się przed przymiotnikami w stopniu najwyższym. Zasadę tę można odnieść do reguły dotyczącej mówienia o czymś, co występuje tylko w jednym egzemplarzu. Podobnie jak jest tylko jedno słońce (the sun), jest też tylko jeden najwyższy, najgrubszy, najkrótszy, najmniejszy itd. egzemplarz w określonej grupie, np.: This is the longest word in English dictionary, He is the tallest player to ever play professional basketball.

Grupy społeczne

Przedimka określonego the używa się w połączeniu z przymiotnikiem, gdy jest mowa o określonych grupach społecznych, w szczególności takich, które pod jakimś względem się wyróżniają.

PrzykładyThe unemployed are demanding more places to work.

Schools for the deaf are not optional.

The rich are not taxed enough.

Rysunek bogacza

Wyrażenia tego typu zazwyczaj odnoszą się do szeroko pojętych grup ludzi, chociaż możliwe też są węższe określenia, np.: the injured.

Najczęściej występujące wyrażenia z tej grupy to: the blind, the old, the rich, the unemployed, the dead, the poor, the jobless, the young, the deaf, the mentally ill.

Przymiotniki abstrakcyjne

Czasami przedimek the jest używany przed przymiotnikami abstrakcyjnymi, np.: the unreal, the natural, the beautiful

PrzykładyI love the beautiful.

In the Realms of the Unreal

The accused, the undersigned itp.

Istnieje kilka utartych zwrotów, w których połączenie przedimka the z przymiotnikiem nie musi oznaczać, że mamy na myśli całą grupę ludzi. Do zwrotów tych należą m.in.: the accused, the deceased, the former, the latter, the undersigned.

PrzykładyThe undersigned is obliged to obey the rules. (Podpisany zobowiązuje się przestrzegać zasad)

If the accused doesn’t plead guilty, a trial will be started. (Jeśli oskarżony nie przyzna sie do winy, następuje wszczęcie procesu)

Te same wyrażenia mogą być użyte także w liczbie mnogiej.

PrzykładyThe undersigned are obliged to obey the rules. (Podpisani zobowiązują się przestrzegać zasad)

Powyższe zdanie oznacza, że wszyscy, którzy się podpisali są zobowiązani przestrzegać zasad.

Wyrażenia czasowe

Lata

Przed datami określającymi rok nie używamy przedimka, np.: I was born in 1982.
Używamy go natomiast przed datami zawierającymi słówko year, np.: In the year 1982.

Dni, miesiące, pory roku

Przed nazwami dni i miesięcy używamy przedimków (zarówno określonego jak i nieokreślonego), gdy mamy na myśli konkretne albo w jakiś sposób wyszczególnione dni lub miesiące.

PrzykładyI was born on a beautiful Sunday.

The Sunday on which I was born was beautiful.

We’re having a very wet April.

Nie używamy natomiast przedimka w sytuacji, gdy mamy na myśli miesiąc lub dzień wcześniejszy bądź późniejszy niż obecny.

PrzykładyI’m going to the cinema on Sunday.

We are moving our house in January.Stosowanie przedimka the z porami roku jest dowolne. Można powiedzieć zarówno in the summer jak i in summer bez większej różnicy w znaczeniu.

Pory dnia i nocy

Wiele wyrażeń dotyczących pór dnia i nocy to utarte zwroty, których najlepiej jest nauczyć się na pamięć.

PrzykładyThey reached the camp at sunset ale It was a marvelous sunset

We will be home before dark ale I can’t see in the dark.

At midday it was very hot.

Inne zwroty, które warto zapamiętać: at night, by day/night, in/during the day, the night, the morning, the afternoon, the evening.

Wydarzenia, imprezy

Rysunek tenisistki

Nazwy niektórych dużych wydarzeń publicznych są poprzedzane przedimkiem określonym the, np. the Olympic Games, the World Cup, the Cup Final, the Grand National, the British Open. Inne z kolei nie: Wimbledon, Ascot, Henly.

Święta

Przed nazwami świąt przedimek określony the nie występuje.

PrzykładyI love Valentine’s Day.

Corpus Christi falls on May 30, 2013.

Skrótowce

Przedimek określony the stosujemy przed skrótami, które są wymawiane litera po literze, np.: the BBC, the USA, the RSPCA, the USSR.

Natomiast przed skrótami wymawianymi jak jedno słowo (akronimami) the nie występuje, np.: UNESCO, NATO, UNITA.

Nazwy narodowości

Przedimka określonego the używamy przed nazwami narodowości, gdy mamy na myśli cały naród, np.: The British (Brytyjczycy), The French (Francuzi) itd.

Media – radio, telewizja, prasa

Radio

Przed słowem radio zazwyczaj używa się przedimka the, np.: I heard on the radio that there had been a horrible accident.

Można go jednak opuścić, gdy jest mowa o radio jako miejscu pracy, np.: I work in radio.

Telewizja

Gdy o telewizji jest mowa jako o formie rozrywki, to często nie używa się przedimków, np.: I like watching TV.

Gdy natomiast mamy na myśli odbiornik telewizyjny, używamy przedimka określonego the, np.: After turning on the TV, press the sky button to regain control of the usual Sky functions..

Prasa

Zawsze mówimy the press (prasa).

Dzienniki (newspapers)

Przed nazwami dzienników zazwyczaj używamy przedimka określonego the, np.: the Times, the Guardian, the Independent, the Daily Telegraph, the Financial Times, the Daily Mirror, the Washington Post.

Jest jednak dużo wyjątków od tej reguły, np.: Today, Pravda, Le Monde.

Magazyny, czasopisma — (magazines, periodicals)

Przed nazwami czasopism normalnie nie używamy przedimka the, np.: Newsweek, Time, New Scientist.

Ale w tej kategorii również jest wiele wyjątków, np.: the Spectator, the Journal of American Psychology.

Wyspy, półwyspy

Przedimek określony the występuje przed nazwami grup wysp, np.: The British Islands, the Hawaiian Islands, the Bahamas.

Nie używa się go natomiast przed nazwami pojedynczych wysp, np.: Ireland, Bermuda, Sicily.

Wyjątkiem są wyspy, których nazwa jest tworzona według wzoru: the… of…, np.: the Isle of Man, the Isle of Wight, The Isle of Eigg.

Rzeki, kanały, morza i oceany

Rysunek przedstawiający wzborzone morze

Przed nazwami rzek, kanałów, mórz i oceanów używa się przedimka the, np.: the Missouri (River), The Thames, the Panama Canal, the Suez Canal, the English Channel, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, the North Sea, The Pacific Ocean, the Indian Ocean.

Cieśniny, zatoki

Nazwy cieśnin i zatok występują bez przedimka, chyba że są tworzone wg wzoru The… of…, np.: San Francisco Bay ale The Straits of Dover, the Gulf of Mexico, the Firth of Forth, the Bay of Bengal, the Bay of Biscay, the Bay of Pigs.

Pustynie

Nazwy pustyń występują z przedimkiem określonym the, np.: The Sahara, the Gobi.

Łańcuchy górskie

Nazwy łańcuchów górskich poprzedzane są przedimkiem określonym the, np. the Alps, the Himalayas, the Rocky Mountains.Uwaga

Przed nazwami pojedynczych szczytów górskich nie używa się żadnego przedimka, np. Ben Nevis, Mont Blanc, Mount Fuji.

Regiony geograficzne

Przed nazwami regionów geograficznych stosuje się przedimek the, np.: The Midlands, the Middle East, the Punjab, the Crimea, the South of England, the Lake District, the French Riviera, the Third World, the Far East.

Nazwy statków i łodzi

Nazwy dużych jednostek pływających poprzedzane są przedimkiem the, np.: the Titanic, the Queen Mary, the Discovery, the Challenger, the Beagle.

Nazwy mniejszych łodzi występują bez przedimka the, np. Crusader.

Nazwy budynków i instytucji

Hotele, puby, restauracje

Nazwy większości restauracji występują bez przedimka określonego the, np.: I eat at Matilda’s. Wyjątkiem są te nazwy restauracji, w których nie występuje imię.

Nazwy hoteli i pubów normalnie poprzedza się przedimkiem the, np.: The Grand Hotel, the Ritz, the Hilton, the Cafe Royal, the White Horse.

Wyjątki: Jack’s Guest House, McDonald’s, Luigi’s.

Muzea i galerie

Przed nazwami muzeów i galerii przedimek określony the jest używany, np.: the National Museum, the Tate Gallery.

Kina, teatry, opery

Przed nazwami kin i teatrów używa się przedimka określonego the, np.: the Odeon, the Playhouse.

Instytucje i budynki publiczne miejskie

W brytyjskim angielskim przedimek określony the nie jest używany przed nazwami budynków i instytucji publicznych, np.: Oxford University, Birmingham Airport, Salisbury Cathedral, Hull Station, Bristol Zoo, Manchester City Council, Chaltenham Football Club, Windsor Castle, Buckingham Palace, Westminster Abbey, London Zoo.

Przedimek określony the jest natomiast używany w takich przypadkach w amerykańskim angielskim, np.: The San Diego Zoo, The Detroit City Council, the White House, the Library of Congress, the Empire State Building.

Inne nazwy: the House of Commons, the House of Lords, the Supreme Court, the Senate, the Department of Trade & Industry, the Ministry of the Interior, the Kremlin, the Houses of Parliament, Whitehall, Westminster, Downing Street, the Cabinet, the Bundestag, the Finance Ministry, the Home Office, the Colosseum, the Acropolis, the Eiffel Tower, the Tower of London, the Palace of Culture, the Great Wall of China.

Szkoła

Gdy mowa jest o szkole jako o budynku, to używa się przedimka określonego the, np.: The school was damaged during the war.

Gdy natomiast mowa jest o szkole jako o instytucji, to wtedy przedimek określony the jest opuszczany, np.: I go to school.Użycie przedimka the oznacza, że wypowiedź dotyczy fizycznego budynku szkoły. Brak przedimka oznacza, że jest mowa o szkole jako instytucji. Np. uczeń chodzący do szkoły powie: I go to school, bo ma na myśli szkołę jako instytucję. Do tej kategorii rzeczowników należą także church, hospital, court, prison, jail, university oraz college.

Organizacje publiczne i polityczne

Przed nazwami organizacji publicznych i politycznych zazwyczaj używa się przedimka określonego the, np.: the United Nations, the FBI, the Bell Telephone Company, the Labour Party, the BBC, the General Electric Company.

Przedimek określony the jest natomiast pomijany przed akronimami, np.: OPEC, UNESCO, NATO, UNICEF.
Więcej informacji na temat zasad użycia przedimka określonego przed skrótowcami znajduje się w części Skrótowce.Wyjątki

Oxfam, Christian Aid, General Motors, Sony, Woolworth, British Airways, IBM, General Electric

Firmy, zakłady rzemieślnicze

Przed nazwami firm, zakladów itp. przedimek określony the jest używany, np.: I went to the butcher’s.

Inne rzeczowniki z tej kategorii: baker’s, dentist’s, hirdresser’s, doctor’s, barber’s, greengrocer’s.

Instrumenty muzyczne

Przedimek określony the stawiamy przed nazwami instrumentów muzycznych, gdy mówimy o instrumentach w sensie ogólnym albo gdy mówimy o grze na nich.

PrzykładyI like playing the violin.

The piano is difficult.

Można także powiedzieć: I saw a great guitar in a shop window — w tym przypadku mamy na myśli gitarę jako instrument należący do określonej grupy instrumentów.

Tytuły książek

Przedimek określony the występuje w tytułach niektórych książek, np.: the Bible, the Koran, The Iliad, The Odyssey.

Waluty

Przed nazwami walut przedimek the jest używany, np.: the dollar, the yen; ale w cenach przedimka the się nie używa, np.: a dollar and 10 cents, 500 yens.

Posiłki

Przedimek określony the nie występuje normalnie przed nazwami posiłków.

PrzykładyAfter dinner I went to the cinema.

I was eating supper when he arrived.

Można natomiast użyć przedimka określonego the przed nazwą posiłku, gdy jest mowa o jednym konkretnym posiłku, np.: The dinner they served was tasteless.

Części ciała

Gdy mówi się o częściach ciała i w wypowiedzi nie występuje przyimek, to zamiast przedimka używa się zaimków dzierżawczych (my, your, his itd.).

PrzykładyI broke my leg.

My head aches.

Natomiast w wyrażeniach przyimkowych stosuje się przedimek określony the.

PrzykładyShe hit him in the stomach.

He took her by the hand.

Jednostki miary

Przedimek określony the stosuje się w wyrażeniach określających ilość przy użyciu konstrukcji ze słowem by, np.: by the kilo, by the dozen, by the litre.

Należy zauważyć, że rzeczowniki wyrażające wielkość/objętość/czas trwania itd. występują w tych wypowiedziach w liczbie pojedynczej.

PrzykładyWe buy these pens by the dozen. (Kupujemy te długopisy na pęczki)

It kept growing darker by the hour. (Robiło się ciemno z godziny na godzinę)

Stanowiska, funkcje, tytuły

Przedimek określony the nie występuje przed tytułami, takimi jak Queen Elizabeth, King Arthur, President Lincoln.

Używa się go natomiast przed tytułami, które nie zawierają imienia lub nazwiska, a więc odnoszącymi się do nazwy funkcji, którą może pełnić tylko jedna osoba, np. jest tylko jedna królowa, tylko jeden prezydent itd.

PrzykładyI saw the President on TV.

God Save the QueenUwaga: istnieją pewne przypadki, w których nie używa się przedimka the z takimi rzeczownikami jak king, queen czy president. Dotyczy to wypowiedzi, w których mowa jest o wybieraniu osoby na określoną pozycję, czyli zawierających takie czasowniki, jak elect, appoint, crown itd.

PrzykładHe was elected president of our society.

Powyższe zdanie oznacza, że nasze stowarzyszenie ma tylko jednego prezydenta.

Gdy natomiast jest nowa o funkcji, którą może pełnić wiele osób, używa się przedimka nieokreślonego a/an, np.: He was made a judge — sędziów jest wielu.

Nazwiska

Ogólnie rzecz biorąc przed nazwiskami nie stosuje się żadnego przedimka, ale jest kilka wyjątków.

Konkretna lub znana osoba

Przedimka określonego the używamy, gdy mówimy o konkretnej lub sławnej osobie.

PrzykładyI saw Michael Jackson yesterday. Really, you saw the Michael Jackson?

Całe rodziny

Przedimka określonego the używa się także przed nazwiskami, gdy ma się na myśli całą rodzinę, a nie jej pojedynczych członków, np.: The Smiths are really friendly people.

The i dopełniacz saksoński — ‚s

Przedimek nie może odnosić się do rzeczownika, który następuje po dopełniaczu saksońskim (‚s), np.: This is Mary’s car.

Przed dopełniacz saksońskim natomiast przedimek może być użyty, np.: The car’s bumper.

Przedimek the w wyrażeniach

amount i number

Przedimek określony the opuszcza się po wyrażeniach amount/number of, np.: I was surprised at the amount of cars in our parking.

both i all

Po słowie both przedimek określony zazwyczaj się opuszcza, chociaż jego pozostawienie nie jest błędem, np.:Both (the) dogs are dangerous.

Przedimek określony the można opuścić także po słowie all, gdy następuje po nim liczebnik, np.: All (the) 4 children went to school.Wyrażenia z all, w których nie występuje the: all day, all night, all week, all year, all summer, all winter.

man i woman

Rzecowniki man i woman są wyjątkowe, ponieważ w przeciwieństwie do innych rzeczowników policzalnych mogą zostać użyte w ogólnym znaczeniu bez przedimka, np.: Man and woman were created equal.

W ostatnich czasach coraz częściej spotyka się też formy z przedimkami, np.: A woman without a man is like a fish without bicycle.

Rzeczownik man jest także używany w odniesieniu do całej ludzkości, ale wiele osób go unika ze względu na seksizm.

last i the last

Gdy jest mowa o dniu, tygodniu, roku itd. poprzedzającym bezpośrednio obecny dzień, tydzień, rok itd., nie używa się przedimka the, np.: I was ill last week — w zeszłym tygodniu byłem chory.

Gdy natomiast mamy na myśli cały okres w przeszłości, to używamy wyrażenia the last. Zdania z użyciem tego wyrażenia są zazwyczaj wyrażone w czasach typu Perfect, np.: I have been ill for the last week — Jestem chory od zeszłego tygodnia.

next i the next

Gdy mówimy o dniu, tygodniu lub roku następującym po obecnym, to nie używamy przedimka określonego the.

PrzykładySee you next week (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu).

Next year I am going to the seaside (W przyszłym roku pojadę nad morze).

Natomiast wyrażenie the next oznacza cały okres.

PrzykładyI’m going to the seaside for the next week (Jadę nad morze na cały następny tydzień).

I’m going to work hard the next year (Będę ciężko pracował cały następny rok).

the = enough

W niektórych przypadkach przedimek określony the może zostać użyty zamiast słowa enough w tym samym znaczeniu, np.: I don’t have the money to support you/I don’t have enough money to support you (Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby ci pomóc).

Wyrażenie the… of a…

Zdania klasyfikujące tworzone przy użyciu tej konstrukcji, mimo że występuje w nich przedimek określony the, są zdaniami nieokreślonymi, tzn. mimo, że użyty jest przedimek the, nie mamy na myśli żadnej konkretnej rzeczy, np.: The sound of a heartbeat is caused by the heart valves opening and closing as they pump blood.

Wyrażenie the… the…

Konstrukcja the… the… jest odpowiednikiem polskiej konstrukcji im…, tym…. Zarówno w angielskim jak i polskim w wypowiedziach tych używa się przymiotników w stopniu wyższym, np. The sooner, the better (Im wcześniej, tym lepiej).

Wyrażenia idiomatyczne

Istnieje też wiele wyrażeń, które najlepiej jest po prostu zapamiętać: the seaside, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the country, in the middle of, in the end, at the end of, at the beginning (of), at the top of, on the radio, on the air, on the phone, on the other hand, on the contrary, on the whole.