Past Perfect

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie Past Perfect

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie Past Perfect.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie Past Perfect tworzymy, dodając do podmiotu operator had oraz stawiając za nim imiesłów przeszły (tzw. trzecią formę czasownika — past participle).

 

Ogólna struktura zdań

podmiot + had + imiesłów przeszły

 

Tworzenie zdań oznajmujących
I had seen
You had seen
He/She/It had seen
We had seen
You had seen
They had seen

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie Past Perfect tworzymy poprzez zamianę miejscami podmiotu i słówka had:

had + podmiot + imiesłów przeszły

 

Przykłady zdań pytających
Had I seen?
Had you seen?
Had he/she/it seen?
Had we seen?
Had you seen?
Had they seen?

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa not do had w zdaniu oznajmującym.

 

Ogólna struktura zdań

podmiot + had + not + imiesłów przeszły

 

Przykłady zdań przeczących
I had not seen
You had not seen
He/She/It had not seen
We had not seen
You had not seen
They had not seen

Zasady użycia czasu Past Perfect

Przeszłe zdarzenia przed innymi przeszłymi zdarzeniami

Podstawowym zastosowaniem czasu Past Perfect jest mówienie o przeszłych czynnościach lub wydarzeniach, które miały miejsce przed innymi omawianymi wydarzeniami z przeszłości. W wypowiedziach tych ważne jest, że czynność wyrażona w Past Perfect zdarzyła się przed inną przeszłą czynnością.

Przykłady

past perfect - ilustracja - zdjęcie Alberta Einsteina I noticed that someone had stolen my car.

Before Albert Einstein formulated his general theory of relativity, he had published special theory of relativity.

He and his wife, the old lady who had received me, looked at each other in a frightened sort of way. (Dracula, Bram Stoker)

Zastanawianie się, oznajmianie, informowanie, wyrażanie myśli itp.

Warto podkreślić, że czasu Past Perfect często używa się w sensie opisywanym w tym punkcie w połączeniu z czasownikami remember, suggest, tell, think, wonder itp. w celu opisu wydarzeń, które miały miejsce przed czynnością wyrażoną tymi czasownikami.

Przykłady

…once I had done my first class, and got the hang of preparing lessons, I wondered why I had been so terrified… (theguardian.com)

However, at the time, I suggested that Samsung had peaked in smartphones. (forbes.com)

My five-year-old burst into tears when I suggested that she’d spent her pocket money for years to come. (theguardian.com)

Czynności następujące po sobie

Czasu Past Perfect czasami używa się także do opisywania zdarzeń występujących po sobie. Wypowiedzi takie często sprawiają problemy uczącym się języka angielskiego, ponieważ zazwyczaj dozwolone jest w nich użycie zarówno czasu Past Simple jak i Past Perfect, czasami bez ważnej różnicy w znaczeniu, a czasami w zależności od tego, co chce się powiedzieć.

Przykłady

After she (had) finished the ironing she sat down and had a cup of coffee.

After I (had) returned home I made myself something to eat.

Użycie czasu Past Perfect może też oznaczać, że opisywana za jego pomocą czynność nie ma ścisłego związku z drugą czynnością opisywaną w zdaniu. Natomiast czas Past Simple może sugerować związek przyczynowo-skutowy. Czas Past Perfect najczęściej w tym sensie łączy się ze spójnikiem when. Spójrz na poniższe przykładowe zdania:

Przykłady

When I had finished work I went to see Lucy. (Po pracy poszedłem do Lucy. — brak związku przyczynowo-skutkowego między częściami zdania)

When Pandora opened the jar, this all changed and humanity was exposed to heavy labor… (Gdy Pandora otworzyła naczynie, wszystko się zmieniło i ludzkość musiała ciężko pracować… — wyraźny związek przyczynowo-skutkowy: otwarcie naczynia powoduje, że wszystko się zmienia itd.) (Works and Days)

Marzenia i nadzieje które się nie spełniły

Czasu Past Perfect używamy również, gdy mówimy o niezrealizowanych życzeniach, marzeniach, intencjach albo niespełnionych nadziejach.

Przykłady

Two days of fog, and not a sail sighted. Had hoped when in the English Channel to be able to signal for help or get in somewhere. (Dracula, Bram Stoker)

Żaglowiec na morzu

Past Perfect oraz if, wish i would rather

Czasu Past Perfect można użyć po wyrażeniach if, wish i would rather, gdy mówi się o czymś, co się nie wydarzyło.

Przykład

I am in hopes that we need have no inquest, for if we had it would surely kill poor Lucy, if nothing else did. (Dracula, Bram Stoker)

Past Perfect a zdania warunkowe i mowa zależna

Czasu Past Perfect używa się w zdaniach warunkowych trzeciego typu oraz w mowie zależnej.

Kiedy nie używa się czasu Past Perfect

Wydarzenia i czynności następujące po sobie

Czasu Past Perfect zwykle nie używa się, kiedy jest mowa o czynnościach następujących jedna po drugiej w krótkim czasie, chyba że chcemy podkreślić, że pierwsza z czynności jest odrębna i niezależna od drugiej.

Przykład

When I had told him the facts and got his signature to the necessary papers, and had written a letter with them ready to post to Mr. Hawkins, he began to ask me how I had come across so suitable a place.

Gdy czynność późniejsza jest efektem wcześniejszej lub istnieje między nimi powiązanie przyczynowo-skutkowe, używa się czasu Past Simple. Patrz punkt Czynności następujące po sobie.

Ćwiczenia dla początkujących

  1. Past Perfect I

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *