Gramatyka angielska

28 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Część I. Określnik

Przedimek

 1. Wiadomości podstawowe o przedimkach
 2. Przedimek nieokreślony a/an — szczegóły
 3. Przedimek określony the — szczegóły
 4. Przedimek zerowy — szczegóły

Część II. Czasownik

 1. Czasownik angielski — informacje ogólne
 2. Zasady odmiany czasowników regularnych
 3. Czasowniki typu non-progressive
 4. Czasowniki nieregularne

Czasowniki specjalne

Czasowniki posiłkowe (pomocnicze — auxiliary verbs)

 1. Czasownik pomocniczy be
 2. Czasownik pomocniczy do
 3. Czasownik pomocniczy have

Czasowniki modalne (ułomne — modal verbs, defective verbs)

 1. Can i could
 2. Dare
 3. May i might
 4. Must
 5. Need
 6. Ought
 7. Shall
 8. Should
 9. Will
 10. Would

Wybrane angielskie czasowniki zwykłe (leksykalne) i inne zagadnienia

 1. Czasownik leksykalny be
 2. Czasownik leksykalny do
 3. Czasownik leksykalny have
 4. Wyrażenie be going to

Czasy gramatyczne

 1. Informacje ogólne

Część III. Konstrukcje zdaniowe

Okresy warunkowe

 1. Wiadomości podstawowe o okresach warunkowych
 2. Pierwszy okres warunkowy
 3. Drugi okres warunkowy
 4. Trzeci okres warunkowy
 5. Okresy warunkowe mieszane

Mowa zależna (reported speech)

 1. Wiadomości podstawowe o mowie zależnej
 2. Następstwo czasów w mowie zależnej
 3. Reporting verbs — czasowniki mowy zależnej
 4. Pytania w mowie zależnej
 5. Rozkazy, prośby i propozycje w mowie zależnej
 6. Czasowniki modalne w mowie zależnej
 7. Okoliczniki czasu w mowie zależnej

Strona bierna (passive voice)

 1. Wiadomości podstawowe o stronie biernej
 2. Struktura zdań w stronie biernej
 3. Strona bierna w czasach prostych (simple)
 4. Strona bierna w czasach ciągłych (continuous)
 5. Strona bierna w czasach perfect
 6. Czasowniki modalne w stronie biernej
 7. Przyimki with i by w stronie biernej
 8. Pytania i przeczenia w stronie biernej (passive voice)
 9. Użycie czasownika get w stronie biernej
 10. Strona bierna a mowa zależna