CAE – Certificate in Advanced English

17 kwietnia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

CAE — informacje podstawowe

Certificate in Advanced English (CAE) to certyfikat, który zaświadcza o zaawansowanych umiejętnościach w posługiwaniu się językiem angielskim. Egzaminy umożliwiające jego uzyskanie organizowane są przez British Council, są płatne i obowiązują bezterminowo. Jest to certyfikat wskazujący na wyższy poziom umiejętności we władaniu językiem angielskim niż w przypadku certyfikatu FCE.

Do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu CAE mogą przystąpić wyłącznie osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Aby odpowiednio przygotować się do tego wymagającego egzaminu, możemy skorzystać z różnego rodzaju kursów. Można również przygotowywać się samodzielnie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dobre przygotowanie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu CAE wymagać będzie poświęcenia sporej ilości czasu — nawet 800 godzin. Przygotowując się samodzielnie, musimy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami stawianymi osobom przystępującym do egzaminu, rozwiązywaniu testów i zakupie odpowiednich podręczników.

Jeśli chodzi o terminy, w jakich organizowany jest egzamin, to dzielą się one na dwie sesje: letnią i zimową. Letnia przypada najczęściej na czerwiec, z kolei zimowa na listopad lub grudzień. Nim przystąpimy do egzaminu musimy się zarejestrować. Możemy uczynić to w centrum egzaminacyjnym (lista centrów egzaminacyjnych) lub w szkole językowej do której uczęszczamy. Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej, która co roku się zmienia, jednak generalnie wynosi ponad 500 zł. Na około dwa tygodnie przed datą egzaminu otrzymamy zawiadomienie o jego terminie.

Udając się na egzamin należy pamiętać o zabraniu ze sobą niezbędnych przedmiotów: gumki, ołówka i długopisu. Musimy ponadto zabrać dowód tożsamości oraz zawiadomienie o terminie egzaminu. Pamiętajmy również, aby na miejscu zjawić się punktualnie — osoby, które się spóźnią nie zostaną wpuszczone na salę po rozpoczęciu egzaminu.

Części egzaminu CAE

Egzamin CAE składa się z pięciu części:

Czytanie (reading)

Otwarta książka
W tej części sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów: literackich, z gazet, czasopism itp. Osoby podchodzące do egzaminu powinny wykazać, że potrafią zrozumieć ogólny sens tekstów, domyślić się pewnych niewyrażonych bezpośrednio w tekstach znaczeń, odnaleźć konkretne szczegółowe informacje oraz precyzyjnie określić nastawienie bądź poglądy postaci występujących w tych tekstach. Jeśli chodzi o rodzaje ćwiczeń, jakie występują w tej części egzaminu, to spotkamy tutaj wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie tekstów czy też dopasowywanie do siebie różnych fragmentów tekstu. Reading trwa 1 godzinę i 15 minut.

Pisanie (writing)

Notatnik i ołówek
W tej części egzaminu musimy napisać dwie prace. Pierwsza część jest obowiązkowa i nie ma w niej możliwości wyboru tematu — jest on narzucony odgórnie. W drugiej istnieje możliwość wybrania tematu z kilku podanych pozycji. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, to polega ono na napisaniu jednego lub więcej tekstów o łącznej długości 250 słów, bazując na podanych informacjach. Formy, jakie mogą być wymagane w tej części egzaminu to np. list, artykuł, sprawozdanie, recenzja, notatka czy broszura.

W przypadku drugiego tekstu istnieje możliwość wyboru jednego spośród czterech tematów. Formy tekstów są analogiczne jak w pierwszym zadaniu. Cała część pisania trwa 1 godzinę i 30 minut.

Struktury językowe (english in use)

Jest to część sprawdzająca zastosowanie struktur językowych. Składa się z 6 części połączonych w 3 sekcje. Zadania opierają się najczęściej na uzupełnianiu brakujących wyrażeń lub słów w tekście, słowotwórstwie, przekształcaniu zdań lub zwrotów, wyszukiwaniu błędów oraz zmianie stylu formalnego na nieformalny i odwrotnie. Ta część trwa 1 godzinę.

Słuchanie (listening)

Ta część ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia języka mówionego przez egzaminowanego w różnych sytuacjach. Nagrania wykorzystywane w tej części mogą mieć różnoraką formę: rozmów, wykładów, audycji radiowych czy też wiadomości. W prezentowanych nagraniach pojawiać się mogą różne rodzaje akcentów. W tej części oceniana jest umiejętność wychwycenia najbardziej istotnych informacji, zrozumienia ogólnego sensu nagrania oraz odgadnięcia postaw lub opinii osób występujących w nagraniu. Jeśli chodzi o formę zadań, to spotkamy tutaj m.in. wpisywanie brakujących części tekstu, uzupełnianie zdań, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu oraz wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi. Słuchanie trwa 40 minut

Mówienie (speaking)

Rozmawiający faceci
W ostatniej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów oraz dwie osoby zdające. Składa się ona z czterech części. W pierwszej egzaminator rozmawia ze zdającymi na tematy bliskie egzaminowanym, np. rodzina, praca czy spędzanie wolnego czasu. W drugiej każdy ze zdających otrzymuje ilustracje, które musi samodzielnie omówić przez około 1 minutę. Trzecia część wykonywana jest wspólnie przez egzaminowanych, na podstawie otrzymanych przez egzaminatora wskazówek oraz ilustracji. Natomiast ostatnia część to dyskusja egzaminatora i zdających na temat poruszony w fazie trzeciej. Mówienie trwa około 15 minut.

Punktacja na CAE

Z każdej części uzyskać można maksymalnie 40 punktów. Aby zdać egzamin konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów ze wszystkich części łącznie (czyli co najmniej 120 punktów). W przypadku mniejszej ich ilości konieczne jest ponowne podejście do egzaminu, a opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części. Konkretnie, procentowy podział punktów na oceny wygląda następująco:

  • ocena A: 80-100 %
  • ocena B: 75-79 %
  • ocena C: 60-74 %
  • ocena D: 55-59 %
  • ocena E: poniżej 55 %

Wyniki CAE

Jak już wiadomo uzyskanie oceny A, B lub C oznacza pozytywny wynik egzaminu. Warto wiedzieć, że wszystkie części pisemne oceniane są w Wielkiej Brytanii. Czas oczekiwania na wyniki egzaminów to około 2,5 miesiąca. Wyniki otrzymujemy na wskazany przez nas adres — jeśli przygotowaliśmy się do niego samodzielnie — lub na adres szkoły albo innej instytucji, która przygotowywała nas do egzaminu. Ponadto wynik egzaminu można sprawdzić na stronie British Council. Certyfikat potwierdzający znajomość języka w stopniu zaawansowanym otrzymujemy po około miesiącu od momentu potwierdzenia pozytywnego wyniku egzaminu.

Każda osoba ma prawo odwołać się od wyników egzaminów. Odwołanie składa się w ośrodku egzaminacyjnym w terminie podanym przed egzaminem. Istnieje możliwość skorzystania z dwóch form odwołania: ponownego przeliczenia punktów lub ponowne sprawdzenie i ocena egzaminu zdającego (z wyłączeniem części ustnej). Pierwsza opcja jest darmowa, natomiast za drugą konieczne jest uiszczenie opłaty.

Korzyści z posiadania certyfikatu CAE

Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu CAE? Jest on przede wszystkim uznawany na całym świecie, honorowany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. CAE uznawany jest również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz nauczycieli. Osoba mająca taki certyfikat dysponuje niezwykłym atutem, szczególnie istotnym w przypadku poszukiwania pracy w handlu i przemyśle na całym świecie. Ponadto CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów przy rekrutacji studentów, dlatego posiadając ten certyfikat możemy starać się o przyjęcie na wyższe uczelnie np. w Wielkiej Brytanii. Bardzo ważną zaletą posiadania certyfikatu CAE jest też fakt, że jest on wydawany bezterminowo i nie wymaga odnawiania.