Cechy charakteru

06 października 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

We often say that each person is different or even one of its kind, but what is this difference really all about? It might be said that each of us is unique not only due to our appearance, but mostly because of our personality. Basically, we can divide personality traits into two categories: positive and negative ones.

Starting with the postitives, we tend to like people who are kind, nice and helpful. We also appreciate those who are friendly and understanding towards us. Also our friends should have some assets, for instance they should be reliable – it means that we can depend on them, and trustworthy so that we can share our secrets with them. Another characteristic that also meet with approval is bravery whereas cowardly people can never expect to be praised.

However, ideal people do not exist and almost everyone has a feature that is generally perceived as negative. Kids may be stubborn, rude and arrogant. People who reluctantly spend money may be called mean, whereas those who only want to get richer and richer are greedy. Some employers tend to be bossy, whereas workers can be absent-minded. One can also come across people who are sly and try to gain money or power in an unfair way. In addition, teachers and parents can be accused of either being too lenient or too strict – in other words, demanding too much (but hardly ever ruthless). Students, on the other hand, may be too lazy to do their homework on time and behave in a rebellious or aggressive way. Some people may also be conceited and think that they always know best.

There are also certain traits that shouldn’t be treated as flaws but simply have more to do with one’s unique lifestyle. Some people tend to be extrovert, often talkative and their attitude is rather easygoing. Moreover, people who like to socialise, that is hang out with others, can be described as outgoing.

At the same time there are also introvert people. They may be shy – too afraid to speak up – and quite often modest, which means they don’t boast of their achievements or intelllect. Speaking of intellectual capabilities, one can name such traits as wise, smart or even cunning, which means you’re able to come up with clever solutions. The opposite of being intelligent or knowledgeable is simply stupid. You can also be called silly if you behave in a foolish way.

Słowniczek

absent-minded/ˌæbsəntˈmaɪndɪd/
roztargniony
aggressive/əˈgresɪv/
agresywny
appearance/ə’pɪərəns/
wygląd
arrogant/ˈærəgənt/
arogancki
asset/ˈæsɪt/
zaleta
attitude/ˈætɪtjuːd/
podejście, nastawienie
bossy/ˈbɒsi/
władczy
brave/breɪv/
odważny
bravery/ˈbreɪvᵊri/
odwaga
characteristic/ˌkærəktəˈrɪstɪk/
cecha
clever/ˈklevə/
sprytny
conceited/kənˈsiːtɪd/
zarozumiały
cunning/ˈkʌniŋ/
przebiegły, sprytny
easygoing/ˌiːziˈgəʊɪŋ/
wyluzowany
extrovert/ˈekstrəvɜːt/
otwarty
foolish/ˈfuːlɪʃ/
głupi
friendly/ˈfrendli/
przyjacielski
greedy/ˈgriːdi/
chciwy
helpful/ˈhelpfʊl/
pomocny
inteligent/ɪnˈtelɪgᵊnt/
inteligentny
introvert/ˈɪntrəvɜːt/
zamknięty w sobie
kind/kaɪnd/
dobry
knowledgeable/ˈnɒlɪdʒəbᵊl/
mądry, znający się na czymś
lazy/ˈleɪzi/
leniwy

lifestyle/ˈlaɪfstaɪl/
styl życia
mean/miːn/
skąpy
negative/ˈnegətɪv/
negatywny
nice/naɪs/
miły
outgoing/ˌaʊtˈgəʊɪŋ/
towarzyski
personality/ˌpɜːsənˈælɪti/
osobowość
positive/ˈpɒzɪtɪv/
pozytywny
rebellious/rəˈbeliəs/
buntowniczy
reliable/rɪˈlaɪəbᵊl/
solidny; określnie osoby, na której można polegać
rude/ruːd/
niegrzeczny
ruthless/ˈrʊθləs/
bezlitosny
shy/ʃaɪ/
nieśmiały
silly/ˈsɪli/
głupi
sly/slaɪ/
przebiegły
smart/smɑːt/
sprytny, mądry
stuborn/ˈstʌbən/
uparty
stupid/ˈstjuːpɪd/
głupi
talkative/ˈtɔːkətɪv/
gadatliwy
trustworthy/ˈtrʌstˌwɜːði/
godny zaufania
understanding/ˌʌndəˈstændɪŋ/
wyrozumiały
unique/juːˈniːk/
unikalny
unfair/ʌnˈfeə/
niesprawiedliwy
wise/waɪz/
mądry

Ciekawe wyrażenia i zwroty

to be perceived as/bi pəˈsiːvd æz/
być postrzeganym jako
to boast of sth/ˈbəʊst ɒv/
przechwalać się czymś
to come up with (e.g. an idea)/ˌkʌm ˈʌp wɪð/
wymyśleć coś, zaproponować (np. pomysł)
to hang out with sb/hæŋ aʊt wið/
spędzać z kimś czas
intellectual capabilities/ˌɪntᵊˈlektʃuəl ˌkeɪpəˈbɪlɪtiz/
zdolności intelektualne
meet with approval/miːt wið ə’pruːvᵊl/
spotkać się z uznaniem
to name sth/neɪm/
wskazać, wymienić
one of its kind/wʌn əv ɪts kaɪnd/
jedyny w swoim rodzaju
personality traits/ˌpɜːsᵊnˈælɪti treɪts/
cechy charakteru
to socialise/ˈsəʊʃᵊlaɪz/
udzielać się towarzysko
to treat sth as/triːt æz/
traktować coś jako

Cechy charakteru po angielsku — ćwiczenia

  1. Rozszyfruj wyrazy
  2. Podaj przeciwieństwa poniższych angielskich przymiotników
  3. Dopasuj słowa do podanych definicji
  4. Utwórz rzeczowniki od poniższych przymiotników
  5. Przetłumacz na język angielski
  6. Fiszki z cech charakteru

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>