Strona bierna w języku angielskim — struktura zdań

20 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, zdania w stronie biernej tworzy się przy użyciu czasownika to be w odpowiedniej formie i imiesłowu biernego (passive participle — taki sam jak tzw. trzecia forma czasownika). O tym w jakim czasie jest zdanie decyduje forma czasownika to be, np.:

 

Strona czynna: They saw him yesterday.

 

Strona bierna: He was seen yesterday. (To zdanie jest w czasie past simple, o czym świadczy forma was czasownika to be).

Miejsce podmiotu w stronie biernej

Na podstawie powyższego przykładu można wysnuć wniosek, że zdanie w stronie biernej ma następującą ogólną strukturę:

 

podmiot + to be + passive participle + reszta zdania

 

 
Oto kilka dodatkowych przykładów prostych zdań w stronie biernej:

Podmiot to be passive participle Reszta zdania Tłumaczenie
I am prepared to leave Jestem gotów do wyjazdu
My bag has been stolen Moja torba została skradziona
She was annoyed Była zdenerwowana
A mouse was caught in the trap W pułapkę złapała się mysz
This work will be finished in two years Ta praca zostanie ukończona za dwa lata

Strona czynna a strona bierna

Wynalazca obok maszyny
Większość zdań można wyrazić zarówno używając strony czynnej jak i biernej. Wybór konkretnej struktury zależy od tego, co chcemy powiedzieć. Jeśli w zdaniu najważniejszy jest wykonawca czynności, to zwykle wybierzemy stronę czynną. A jeśli najważniejsza jest sama czynność, nie to kto ją wykonał (lub co ją wykonało), to zwykle użyjemy strony biernej (zobacz też szczegółowe informacje na temat tego, kiedy używać strony biernej).

Zdania w stronie czynnej różnią się od zdań w stronie biernej miejscem podmiotu i dopełnienia, tzn. dopełnienie (może być zarówno bliższe jak i dalsze — zobacz informacje poniżej) w zdaniu w stronie czynnej staje się podmiotem w zdaniu w stronie biernej. Inaczej mówiąc, jeśli podmiot jest wykonawcą opisywanej w zdaniu czynności, używamy strony czynnej. A jeśli podmiot jest obiektem opisywanej czynności, używamy strony biernej, np.:

 

A: Mark invented the machine in 1882.

B: The machine was invented in 1882.

 

W zdaniu A Mark jest podmiotem, a the machine — dopełnieniem.

Natomiast w zdaniu B podmiotem (biernym) jest the machine. Natomiast imię Mark zostało usunięte, ponieważ w tym przypadku wykonawca czynności nie jest istotny. Gdyby jednak był ważny, można by było go dodać przy użyciu przyimka by:

The machine was invented in 1882 by Mark.

 

Agent FBI Zapamiętaj

Wykonawca czynności w stronie biernej jest wprowadzany przy użyciu przyimka by i w literaturze zwykle nazywa się go agentem

 

Poniżej znajduje się jeszcze kilka przykładów prostych zdań w stronie czynnej i biernej.

 

Przykłady zdań w stronie czynnej
Podmiot Orzeczenie Dopełnienie Reszta zdania
Richard painted the house
Julia drew a picture
Columbus discovered America
Drake found a watch yesterday
Lukas called Lucy
Przykłady zdań w stronie biernej
Podmiot To be Passive participle (Agent)
The house was painted (by Richard)
A picture was drawn ( by Julia )
America was discovered (by Columbus)
A watch was found (by Drake) (yesterday)
Lucy was called (by Lukas)

 

Szybkie ćwiczenie

Ćwiczenie hantlami

Zamień poniższe zdania na stronę bierną zachowując wykonawcę czynności (agenta):

  1. Scientists developed a new method.
  2. Josh built a house.
  3. Mary saw Henry.
  4. Trevor mowed the lawn.
  5. The American Indians hunted bisons.

Odpowiedź

  1. A new method was developed by scientists.
  2. A house was built by Josh.
  3. Henry was seen by Mary.
  4. The lawn was mowed by Trevor.
  5. Bisons were hunted by American Indians.

 

Uwaga

Po niektórych czasownikach, np. hear i see, w stronie czynnej może występować dopełnienie i bezokolicznik bez to, np.:

I heard him leave the building at 5 am.

W stronie biernej do bezokoliczników tych dodaje się to:

He was heard to leave the building at 5 am.

Zdania z dwoma dopełnieniami

W języku angielskim podmiotem biernym może być zarówno dopełnienie bliższe (direct object) jak i dalsze (indirect object) zdania w stronie czynnej.

 

Dopełnienie bliższe to osoba lub przedmiot, na rzecz których wykonywana jest czynność, np. flowers w poniższym zdaniu:

He gave her flowers.

Dopełnienie dalsze to osoba lub przedmiot będące pośrednio poddane „działaniu” podmiotu, np. her w poniższym zdaniu:

He gave her flowers.

 

Opisywana zasada dotyczy czasowników mogących mieć dwa dopełnienia (bliższe i dalsze), takich jak show, give, send, lend, offer, grant, sell, hand i wielu innych.

Wszystkie wymienione czasowniki mogą być używane w dwóch rodzajach konstrukcji:

 

A: czasownik + dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe

Np.: He gave her flowers.

 

B: czasownik + dopełnienie bliższe + przyimek + dopełnienie dalsze

Np.: He gave flowers to her.

 

Powyższe zdania można zamienić na następujące zdania w stronie biernej:

 

Flowers were given to her.

She was given flowers.

W pierwszym przypadku podmiotem biernym stało się dopełnienie bliższe (flowers), a w drugim — dalsze (she).

 

W obu przypadkach można też dodać „agenta” po przyimku by:

Flowers were given to her by him.

She was given flowers by him.

Miejsce przyimka w stronie biernej

W zdaniach w stronie biernej przyimek jest związany z czasownikiem, np.

 

They are laughing at that poor girl. → The poor girl is being laughed at.

An expert looked over my car → My car has been looked over.

 

 

Model T z 1960 roku

Więcej informacji

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *