Past Continuous

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie Past Continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie Past Continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie Past Continuous tworzy się poprzez zestawienie operatora was/were z imiesłowem teraźniejszym (czyli czasownikiem z końcówką -ing).

 

Struktura zdań

podmiot + was/were + imiesłów teraźniejszy

 

Past Continuous — zdania oznajmujące
I was working
You were working
He/She/It was working
We were working
You were working
They were working
Uwaga

Operatora were używa się zarówno w drugiej osobie liczby pojedynczej jak i w drugiej osobie liczby mnogiej, np. You were listening to music może oznaczać zarówno Ty słuchałeś muzyki jak i Wy słuchaliście muzyki.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie Past Continuous tworzy się poprzez inwersję (zamianę miejscami) podmiotu i was/were.

 

Struktura zdań

was/were + podmiot + imiesłów teraźniejszy

 

Past Continuous — zdania pytające
Was I working?
Were you working?
Was he/she/it working?
Weres we working?
Were you working?
Were they working?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie Past Continuous tworzy się poprzez dodanie not do was/were.

 

Struktura zdań

podmiot + was/were + not + imiesłów teraźniejszy

 

Past Continuous — zdania przeczące
I was not (wasn’t)* working
You were not (weren’t)* working
He/She/It was not (wasn’t)* working
We were not (weren’t)* working
You were not (weren’t)* working
They were not (weren’t)* working

* Forma używana w mowie.

Podstawowe zasady użycia czasu Past Continuous

Czynności w trakcie trwania w określonym momencie w przeszłości

Czasu Past Continuous używamy do mówienia o czynnościach, które rozpoczęły się przed określonym momentem w przeszłości oraz trwały nieprzerwanie do tego momentu i ewentualnie jeszcze trochę po nim.

Przykłady

I was reading a book at seven o’clock. (Wczoraj o siódmej czytałem książkę.)

Yesterday at this time I was playing football. (Wczoraj o tej porze grałem w piłkę nożną.)


Past continuous - czasy angielskie - ilustracja - demon czytający książkę

Przeszła czynność ciągła „przerwana” przez pojedyncze zdarzenie

Czasu Past Continuous używamy także w wypowiedziach, w których opowiadamy, że podczas wykonywania jakiejś czynności w przeszłości nastąpiło określone pojedyncze zdarzenie. Czynność dłuższą wyraża się przy użyciu czasu Past Continuous, a krótszą w czasie Past Simple.

Przykłady

I was reading a book when the telephpne rang. (Czytałem książkę, gdy zadzwonił telefon.)

We were studying when the power cut occured. (Uczyliśmy się, gdy wyłączono prąd.)

I was having a bath when the doorbell rang. (Kąpałem się, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.)

past continuous - ilustracja - dziewczyna rozmawiająca przez telefon

Czas Past Continuous jako tło wydarzeń

Czas Past Continuous jest też używany w połączeniu z czasem Past Simple w opowiadaniach. Wówczas czynność wyrażona w czasie Past Continuous stanowi tło dla czynności wyrażonej w Past Past Simple. Innymi słowy w zdaniu przedstawione są dwa zdarzenia: dłuższe stanowiące tło opisywanej historii (w Past Continuous) i krótsze, zazwyczaj najbardziej istotne w opowiadaniu (w Past Simple).

Przykłady

I was watching TV when someone knocked on the door.

We were sitting around the fire telling stories when it happened…

Równoległe zdarzenia w przeszłości

Czasu Past Continuous używamy również do mówienia o zdarzeniach lub czynnościach, które odbywały się w przeszłości równolegle z innymi zdarzeniami lub czynnościami. W zdaniach tego typu często spotyka się przysłówki takie jak when, while itp.

Przykłady

I was sitting in my armchair and the children were playing in their room. (Siedziałem w fotelu, a dzieci bawiły się w swoim pokoju.)

We were having breakfast while they were all having champagne! (Jedliśmy śniadanie, podczas gdy oni pili szampana!)

Okres w przeszłości wypełniony jakąś czynnością

Czasu Past Continuous używa się do opisywania ciągłych przeszłych czynności, które wypełniały pewien okres. Ich określenie może być precyzyjne, np. I was watching TV from 6 to 8 p.m., ale zazwyczaj nie jest i przeważnie używa się mniej precyzyjnych konstrukcji, np. I was watching TV the whole afternoon.

Inne zastosowania czasu Past Continuous

W tej części znajduje się opis dodatkowych typowych sposobów użycia czasu Past Continuous, które często nie są opisywane w podręcznikach albo są opisywane dopiero na bardziej zaawansowanym poziomie nauki.

Zabronione czynności

Czasu Past Continuous używa się w wypowiedziach dotyczących czynności, które są niedozwolone. Zdania tego typu wyrażają sugestię lub informację, że dana czynność jest niedozwolona.

Przykłady

What were you doing in my room? (Co robiłeś w moim pokoju? — nie możesz tam wchodzić)

What were you doing with my phone? (Co robiłeś z moim telefonem? — nie chcę żebyś go ruszał)

Powyższe zdania można oczywiście napisać też w czasie Past Simple, ale wówczas ich znaczenie będzie nieco inne, tzn. będą pozbawione sugestii niedozwolonej czynności.

Niemożliwe do zrealizowania plany

Czasu Past Continuous używa się również w rozmowach, aby wyrazić że miało się jakiś plan, ale nie uda się go zrealizować. Zdania takie najczęściej tworzy się z czasownikami ruchu, często odnoszą się do przyszłości i traktuje się je jako skrót wyrażenia was going to.

Przykłady

I was taking the kids to the zoo. (Miałem zabrać dzieciaki do ZOO.)

Uprzejme prośby, pytania itp.

Czasu Past Continuous używamy również do wyrażania uprzejmych próśb, pytań, propozycji itp. W zdaniach tego typu często spotyka się czasowniki typu wish, wonder, hope, think itp. Zdania takie można wyrazić także w innych czasach. Użycie czasu Past Continuous sprawia, że wypowiedź jest bardziej uprzejma, mniej stanowcza, bardziej niepewna itp.

Przykłady

I was wondering whether there are any training courses which will be starting soon. (Chciałbym się dowiedzieć czy w najbliższym czasie zaczynają się jakieś kursy.)

I was wondering whether AutoCAD LT 2012 will open a regular AutoCAD 2010 format. (Chciałbym się dowiedzieć, czy program AutoCAD LT 2012 otwiera zwykłe pliki w formacie AutoCAD 2010.)

I was wondering whether you would be able and willing to write a short review of my book. (Chciałbym spytać, czy byłby Pan [byłbyś] zainteresowany napisaniem recenzji mojej książki.)

I was hoping you would come back. (Miałem nadzieję, że wrócisz.)

I was hoping you would stay. (Miałem nadzieję, że zostaniesz.)

Powtarzalne niespodziewane lub irytujące czynności

Czas Past Continuous jest używany z przysłówkami czasu, np. always, usually, sometimes itp., do opisywania zdarzeń z przeszłości, które były niespodziewane, nieplanowane, spontaniczne lub irytujące.

Przykłady

He was always making jokes. (Ciągle żartował.)

As a kid, I was always bringing home stray dogs and cats. (Gdy byłem dzieckiem, ciągle sprowadzałem do domu bezdomne psy i koty.)

They were always complaining about something or other. (Ciągle skarżyli się na to, czy tamto.)

Porównanie czasów Past Continuous i Past Simple

Stany stałe i okresowe

Czasu Past Continuous używamy, gdy mówimy o czymś co ma charakter przejściowy lub okresowy. Natomiast Past Simple używa się do mówienia o bardziej długotrwałych i stałych zdarzeniach lub czynnościach.

Przykłady

When I got home, he was working. ale He worked there for ten years.

We were talking about his new car. ale He had his old car for 18 years.

Powtarzające się czynności i zdarzenia

Czasu Past Continuous nie używamy kiedy mówimy o powtarzających się zakończonych czynnościach. W takich przypadkach używa się czasu Past Simple.

Przykłady

I tried three times.

They repeated the steps four times.

She asked me several times to make sure she was right.

Past Continuous a czasowniki typu non-progressive

Istnieje grupa czasowników, które normalnie nie występują w czasach ciągłych. Są to tzw. czasowniki non-progressive (statyczne).

Ćwiczenia dla początkujących

Testy

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *