Would

25 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Czasownik would może być używany jako czasownik modalny i posiłkowy.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: I knew he would stay at home.
  • Po czasowniku would występuje bezokolicznik bez to, np.: I would stay at home.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Would he stay at home? i He would not stay at home.
  • Przecząca forma skrócona czasownika would to wouldn't.
  • Czasownik would nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • Czasownik would może być też używany do budowy zdań w drugim i trzecim okresie warunkowym a także w okresach mieszanych.
  • Czasownik ten jest używany do wyrażania przyszłości w wypowiedziach typu „przyszłość w przeszłości”, np. czasie Future in the Past.

Zakres użycia czasownika would

Czasownik would ma podwójne zastosowanie. Może być używany jako przeszła forma czasownika will i wówczas pod wieloma względami pokrywa się z nim znaczeniowo, tylko dotyczy innego aspektu czasowego lub stanowi jego słabszą albo mniej stanowczą formę. Ponadto czasownik ten może być używany jako czasownik posiłkowy do mówienia o „przyszłości w przeszłości”. Poniżej znajduje się opis zastosowania czasownika would jako czasownika modalnego. Zasady jego użycia do budowy czasów gramatycznych są opisane w artykułach dotyczących odpowiednich czasów.

Prośby i propozycje

Czasownika would używamy do wyrażania uprzejmych propozycji i próśb. Jego znaczenie jest w tych przypadkach takie same, jak will, tylko trochę mniej stanowcze i bardziej grzeczne.

Przykłady

Would you help me? (Mógłbyś mi pomóc?)

Would you like some coffee? (Chcesz kawy?)

Would you stop making that noise? (Możesz przestać hałasować?)

Nawyki i cechy w przeszłości

Czasownik would, podobnie jak czasownik will, jest używany do mówienia o nawykach i zwyczajach (generalnie powtarzalnych czynnościach), ale w odróżnieniu od niego odnosi się do przeszłości, tzn. opisuje przeszłe nawyki i zwyczaje.

Przykłady

They would sit at the table and talk to each other until late at night. (Mieli zwyczaj rozmawiać przy stole do późnych godzin nocnych.)

He would sit on the bank of the river and wait for the fish of his life. (Zwykł był siedzieć na brzegu rzeki i czekać na rybę swojego życia.)

She would order ice cream with nuts. (Zwykle zamawiała lody z orzechami.)

Podobne znaczenie ma used to, ale należy pamiętać, że would nie używa się do opisywania stanów w odniesieniu do przeszłości, a jedynie powtarzalnych czynności.

Przykłady

We would play cards every evening. lub We used to play cards every evening.

ale

She used to have a car. Nie She would have a car

Pragnienia, preferencje

Czasownika would używa się do wyrażania pragnień, preferencji i ogólnie do mówienia o tym, co by się chciało lub czego by się nie chciało zrobić. Najczęściej w takich przypadkach czasownik ten występuje w połączeniu z czasownikiem like.

Przykłady

I would like to be rich. (Chciałbym być bogaty.)

She would like to see you now. (Ona chciałaby teraz się z tobą zobaczyć.)

He would like to go to New York. (On chciałby pojechać do Nowego Jorku.)

Rady

Czasownik would jest też używany do dawania rad.

Przykłady

I wouldn’t do that if I were you. (Na twoim miejscu nie robiłbym tego.)

I would accept his offer if I were you. (Na twoim miejscu przyjąłbym jego ofertę.)

I wouldn’t let my children play with guns. (Nie pozwoliłbym moim dzieciom bawić się bronią.)

Irytacja, złość, ironia

Przykłady

If God exists, then wouldn’t he be constantly creating? (Skoro Bóg istnieje, to czy nie powinien cały czas tworzyć?)

Of course you would say that. (Oczywiście musiałeś to powiedzieć.)

Chęć i odmowa zrobienia czegoś

Czasownika would używa się również do mówienia o tym, co ktoś chciał lub czego nie chciał zrobić w przeszłości lub teraźniejszości.

Przykłady

I don’t think he would do that. (Wątpię czy on by to zrobił.)

They would never hurt a fly. (Muchy by nie skrzywdzili.)

She wouldn’t talk with me. (Ona nie chce ze mną rozmawiać.)

Przypuszczenia

Czasownik would znajduje też zastosowanie w wypowiedziach przypuszczających.

Przykłady

It would have been three or four months ago. (To musiało być jakieś trzy, cztery miesiące temu.)

Who the hell would ever vote for Mitt Romney? (Kto do licha mógłby zagłosować na Mitta Romneya?)

It would be so nice (Byłoby tak pięknie.)

Wyrażenia z would

Wish… would

Konstrukcja wish… would służy do wyrażania życzeń lub pragnień dotyczących tego, co chcielibyśmy aby stało się w przyszłości.

Przykłady

I wish you would finish with it. (Chciałbym żebyś z tym skończył.)

I wish she would just love me. (Chciałbym, żeby mnie pokochała.)

I wish they would earn more so they can pay more. (Chciałabym żeby zarabiali więcej, aby mogli więcej płacić.) (Nancy Pelosi)

Would rather, would prefer, would sooner

Wyrażenia would rather/prefer/sooner odpowiadają znaczeniowo takim polskim wyrażeniom, jak chciałbym, wolałbym, już prędzej bym itp.

Przykłady

I would rather push my Land Rover than drive a Jeep. (Wolę pchać mojego Land Rovera niż jechać Jeepem.)

They’d prefer to stay at home. (Woleliby zostać w domu.)

She’d rather be with me. (Ona woli być ze mną.)

I’d sooner go on foot than get into your car. (Już wolę iść pieszo niż wsiąść do twojego samochodu.)

Uwaga

Różnica między wyrażeniami would rather i would sooner a would prefer polega na tym, że po pierwszych dwóch stosuje się bezokolicznik bez to (bare infinitive), a po trzecim bezokolicznik z to.

They’d prefer to stay at home. — They’d rather stay at home.

Would you mind

Wyrażenie would you mind jest używane do wyrażania próśb lub nakazów w uprzejmy sposób. Często wyrażenia tego typu są spotykane w kontekście formalnym.

Przykłady

Would you mind be quiet. (Proszę o ciszę.)

Would you mind if I smoke? (Czy będzie to Pani/Panu przeszkadzać, jeśli zapalę papierosa?)

Would you mind be so kind as to close the door (Czy mógłby Pan zamknąć drzwi?)

Would like/love/hate

Wyrażenie would like/love/hate to odpowiednik polskiego chciałbym/bardzo bym chciałbym/bardzo bym nie chciał.

Przykłady

I’d love to see you. (Bardzo bym chciał się z tobą zobaczyć.)

I’d like to go to the cinema. (Chciałbym pójść do kina.)

I’d hate to fail you for the semester. (Bardzo nie chciałbym cię oblać w tym semestrze.)

Would that

Wyrażenie would that jest podobne znaczeniowo do wyrażenia if only (gdyby tylko).

Przykłady

I would that it had ended there. (Gdybyż to się na tym skończyło.)

Would that it were. (Gdyby tak było.)

Mowa zależna

W mowie zależnej wyrażenie would have to jest używane w miejsce czasownika must odnoszącego się do przyszłości zgodnie z zasadami następstwa czasów.

Przykłady

I must pass that exam. — Tom said he would have to pass that exam.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *