Will

23 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Czasownik will może być używany jako czasownik modalny i posiłkowy.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: I will stay at home.
  • Po czasowniku will występuje bezokolicznik bez to, np.: I will go.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Will I go? i I will not go.
  • Przecząca forma skrócona czasownika will to won't.
  • Czasownik will nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • Czasownik will może być też używany do budowy zdań w pierwszym okresie warunkowym.
  • Czasownik ten jest używany do wyrażania przyszłości w czasach Future Simple, Future Continuous oraz Future Perfect. Pełni w nich rolę czasownika posiłkowego

Zakres użycia czasownika will

Chęć, gotowość do zrobienia czegoś

Czasownika tego używamy, by wyrazić chęć lub brak chęci wykonania jakiejś czynności.

Przykłady

I’ll go with you.

I won’t let you do that.

Złośliwość rzeczy martwych

Czasownika will używa się także do mówienia o tzw. złośliwości rzeczy martwych. W języku polskim w zdaniach tego typu zwykle używa się wyrażeń w rodzaju nie chce.

Przykłady

This wood won’t burn. (To drewno nie chce się palić)

My car won’t start. (Mój samochód nie chce zapalić)

This nail won’t come out (Ten gwóźdź nie chce wyjść)

Zwyczaje i nawyki oraz zdarzenia nieuniknione

Czasownika will używamy również, gdy mówimy o zwyczajach i nawykach oraz zdarzeniach, których nie da się uniknąć albo zmienić.

Przykłady

He will stand there for three hours every day. (Stoi tam po trzy godziny dziennie.)

She will drink three coffees every day. (Ona pije trzy kawy dziennie.)

The sun will rise in the East. (Słońce wschodzi na wschodzie.)

Krytykowanie irytujących zachowań

Czasownika will używa się także w wypowiedziach krytykujących czyjeś typowe zachowanie. Czasownik ten jest wówczas akcentowany.

Przykłady

He will always do that. (On ciągle to robi.)

She will always play loud music. (Ona ciągle puszcza głośno muzykę.)

W takich przypadkach w odniesieniu do przeszłości używa się would.

Przykłady

He would always do that. (On ciągle to robił.)

She would always play loud music. (Ona ciągle puszczała głośno muzykę.)

Prośby, groźby, obietnice

Czasownika will (a także shall) używamy również, gdy prosimy o coś, grozimy komuś, obiecujemy coś lub oferujemy pomoc.

Przykłady

Will you do it for me? (Zrobisz to dla mniej?)

I’ll kil him. (Zabiję go.)

I’ll help you. (Pomogę ci.)

Pewność

Czasownika modalnego will używamy również, gdy jesteśmy pewni jakiejś obecnej lub przyszłej sytuacji.

Przykłady

I trust that your journey from London has been a happy one, and that you will enjoy your stay in my beautiful land. (Mam nadzieję, że Pańska podróż z Londynu była przyjemna i że spodoba się Panu pobyt w moim pięknym kraju.)(Dracula, Bram Stoker)

Wyrażenie will you…

Wyrażenie will you… może być używane w pytaniach o informację.

Przykłady

How will you do this? (Jak to zrobisz?)

Ponadto wyrażenie to jest używane w wypowiedziach wyrażających uprzejmą prośbę lub nakaz. W takich przypadkach jego znaczenie jest podobne do polskiego czy mógłbyś, czy mógłby pan itp.

Przykłady

Will you please bring me a chair? (Czy mógłbyś przynieść mi krzesło, proszę.)

Jeden komentarz

  1. szkoda że nie ma ćwiczeń

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *