Shall

23 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Czasownik shall jest czasownikiem modalnym.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: I shall stay at home.
  • Po czasowniku shall występuje bezokolicznik bez to, np.: I shall go.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Shall I go? i I shall not go.
  • Przecząca forma skrócona czasownika shall to shan't.
  • Czasownik shall nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • Czasownik shall może być też używany w pierwszym okresie warunkowym.
  • Shall jest także używany do mówienia o przyszłości w czasach Future Simple, Future Continuous oraz Future Perfect.
  • W wypowiedziach, w których nie jest używany do budowy czasu przyszłego czasownik shall typowo wyraża znaczenia związane z obowiązkiem, nakazem, obligatoryjnością itp.

Zakres użycia czasownika modalnego shall

Pytanie o instrukcje, oferowanie pomocy, sugestie oraz propozycje

Najczęstszym zastosowaniem czasownika shall są codzienne wypowiedzi, w których chcemy spytać kogoś czy mamy coś zrobić lub gdy oferujemy komuś pomoc a także wyrażamy sugestie lub składamy propozycje. W tym sensie czasownik ten jest częściej używany w brytyjskiej odmianie języka angielskiego niż w amerykańskiej.

Przykłady

What shall I do?

Shall I open the window for you?

Shall I close the door?

Shall we go to the cinema?

Shall I do it for you?

Let’s have a beer, shall we?

Obowiązki i zobowiązania w dokumentach formalnych, umowach itp.

W dokumentach formalnych, umowach itp. czasownik shall jest używany do wyrażania obowiązków i zobowiązań osób. Tego typu wyrażenia można znaleźć w różnych dokumentach prawniczych, na umowach itp.

Przykłady

The undersigned shall obey the rules.

The Undersigned shall immediately notify the Bank of such change.

The Undersigned shall comply with all such requirements, existing and future with regard to and in connection with…

Nakazy i zakazy

Czasownik shall używany jest w drugiej i trzeciej osobie do formułowania wypowiedzi stanowczo zakazujących lub nakazujących komuś zrobienie czegoś. Zdania takie mają stanowczy charakter.

Przykłady

You shall not tell me what I can and cannot do.

You shall go home with random people every weekend and forget about them the next day. (10 Commandments of College)

Groźby i obietnice

Czasami czasownik shall jest używany do wyrażania gróźb i obietnic, chociaż jest to zastosowanie rzadkie i występujące tylko w brytyjskiej odmianie angielszczyzny.

Przykłady

If the door be locked, I shall break it in.

You will find it in my diary which I shall show you later.

Różnica między shall a will

Przy wyrażaniu przyszłości czasowniki shall i will w wielu przypadkach można stosować zamiennie, chociaż shall występuje głównie w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej i należy raczej do podniosłego stylu, np.: We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. (Winston Churchill).

Obu tych czasowników używa się także do wyrażania obietnic, gróźb, sugestii, propozycji itp. W niektórych przypadkach można je stosować zamiennie bez różnicy lub z niewielką różnicą znaczenia. Jednak ogólnie rzecz biorąc, czasownik will jest historycznie znaczeniowo związany z czasownikami wish i want, w związku z czym jego użycie zwykle wyraża wolę, decyzję lub intencję osoby mówiącej. Natomiast czasownik shall jest zwykle używany do mówienia o obowiązkach, zobowiązaniach, nakazach itp.

Uwaga

Czasownik shall spotyka się jeszcze w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, ale powoli wychodzi on z użycia lub jest ograniczany tylko do bardziej formalnych i literackich kontekstów. W amerykańskim angielskim czasownik ten praktycznie nie występuje w normalnych wypowiedziach.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *