Need

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne o czasowniku need

  • Czasownik need występuje zarówno jako czasownik modalny jak i zwykły.
  • Jako czasownik modalny, w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s.
  • Jeśli po czasowniku need w formie modalnej występuje bezokolicznik, to jest on pozbawiony to.
  • Pytania i przeczenia z użyciem formy modalnej tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do.
  • Przecząca forma skrócona czasownika need to needn't.
  • Czasownik need w formie modalnej nie ma form bezokolicznikowej ani form imiesłowowych.
  • W formie czasownika zwykłego need ma wszystkie formy właściwe czasownikom zwykłym.

Need jako czasownik modalny

Konieczność w czasie mówienia

W formie modalnej czasownik need może być czasami używany (przeważnie w pytaniach i przeczeniach) do mówienia, że coś w danym momencie jest konieczne, a więc ma podobne znaczenie do polskiego czasownika musieć w niektórych zastosowaniach. Forma modalna jest spotykana w brytyjskiej odmianie angielskiego, w amerykańskiej jest rzadkością (używa się formy zwykłej, tzn. np. do I need to, I don’t need to itp.).

Przykłady

Need I answer this question? (Czy muszę odpowiedzieć na to pytanie?)

Which directory permission need I change to install the new update? (Uprawnienia którego katalogu muszę zmienić, aby zainstalować tę nową aktualizację?)

You needn't apologize.

Nie używa się niatomiast czasownika need w formie modalnej do mówienia o zwyczajach, ogólnych zasadach itp.
Przykłady

You don't need to be a perfect vegan to be healthy.

You don't need to be rich to travel.

You don't need to be a programmer to start a tech startup.

Needn't a don't have to

Obu tych form można używać do mówienia, że nie trzeba czegoś robić, tzn. że zrobienie czegoś jest niepotrzebne, nie ma takiej potrzeby by coś zrobić itp. Różnica znaczeniowa między tymi dwiema formami jest bardzo subtelna. Forma needn't zwykle wyraża sens: „uważam, że nie ma potrzeby”, natomiast don't have to: „nikt mi nie każe”.

Przykłady

You needn't call me.

You don’t have to call me.

Zrobienie czegoś niepotrzebnie

Czasownika modalnego need używa się także do mówienia o tym, że w przeszłości coś zostało zrobione niepotrzebnie. Konstrukcje te mają strukturę needn't have + imiesłów czasu przeszłego.

Przykłady

I needn't have told you. (Niepotrzebnie ci powiedziałem.)

You needn't have bothered. (Niepotrzebnie się trudziłeś.)

You needn't have put forth anything as hard-edged as an accusation… (Nie musiałeś wytaczać takich ciężkich dział, jak oskarżenia…) (www.nytimes.com)

Needn't have + past participle a didn't need to

Warto pamiętać, że między konstrukcjami needn't have done sth i didn't need to do sth jest ważna różnica w znaczeniu. Pierwsza z nich oznacza, że coś zostało zrobione niepotrzebnie, a druga że nie trzeba było czegoś robić. W pierwszym przypadku wiadomo, że czynność została wykonana, choć niepotrzebnie. W drugim przypadku czynność mogła zostać wykonana, ale nie musiała.

Przykłady

You needn't have worried. (Niepotrzebnie się martwiłeś.)

You didn't need to say anything, anyway, because I saw it all in your eyes. (I tak nie musiałeś niczego mówić, bo wszystko widziałem w twoich oczach.)

Need jako czasownik zwykły

Jako czasownik zwykły czasownik need występuje w znaczneniach potrzebować, musieć, wymagać itp.

Przykłady

I don’t need a map to get to the destination of my journey. (Nie potrzebuję mapy, aby dotrzeć do celu podróży.)

We don’t need no education. (Pink Floyd)

I need your help. (Potrzebuję twojej pomocy.)

You need to have same rest. (Musisz trochę odpocząć.)

Need w różnych konstrukcjach gramatycznych

need + gerund

Wyrażenie need + gerund oznacza, że coś powinno zostać zrobione, wymaga interwencji, zainteresowania, coś trzeba zrobić itp. W połączeniu z formą gerund można też używać czasowników want, require, deserve itp. w podobnym znaczeniu.

Przykłady

My car needs jump starting when I don’t use it for several days. (Trzeba użyć kabli, aby uruchomić mój samochód po paru dniach nieużywania.)

This wall needs painting. (Trzeba pomalować tę ścianę.)

Need + dopełnienie + imiesłów bierny

Konstrukcji need + dopełnienie + imiesłów bierny (można też użyć czasowników want, prefer, hate itp.) używa się do wyrażania, że chcemy aby ktoś coś zrobił.

Przykłady

I need this car repaired for tomorrow. (Potrzebuję, aby ten samochód jutro był naprawiony. — tłum. dosł.)

We need this room painted before Wednesday. (Chcemy, aby ten pokój był pomalowany do środy.)

Need to = have to

Wyrażenie need to ma podobne znaczenie, jak wyrażenie have to (musieć) i może być używane z nim na przemian.

Warto pamiętać, że w brytyjskim angielskim w formie przeczącej częściej używa się czasownika modalnego need, a w amerykańskim angielskim — czasownika zwykłego.

Przykłady

You needn’t do that.

lub

You don’t need to do that.

albo

You don’t have to do that (Nie musisz tego robić)

Needn’t a mustn’t

Forma przecząca needn’t nie jest równoznaczna z formą mustn’t. Pierwsza oznacza nie musieć, a druga, że coś jest zabronione.

Przykłady

You needn’t walk on the grass. (Nie musisz chodzić po trawniku.)

You mustn’t walk on the grass. (Nie wolno chodzić po trawniku.)

Konstrukcja need done

Czasami spotyka się też konstrukcję typu need + past participle oznaczającą to samo, co need + to be + past participle lub need + gerund. W wydawnictwach poprawnościowych forma ta jest uważana za niepoprawną, niemniej jednak można ją od czasu do czasu spotkać w mówionej odmianie angielskiego.

Przykłady

My car needs repaired. -> My car needs to be repaired (repairing).

My hair needs cut. -> My hair needs cutting (to be cut).

Interesującą dyskusję na ten temat można przeczytać na stronie thegrammarvandal.wordpress.com. Ciekawy opis tej kwestii znajduje się też w słowniku Webster’s Dictionary of English Usage (1989):

A curious construction in which need is followed by a past participle — "my car needs repaired" — is called "widely disliked" by Longman 1984. This may be, in the main, a British oral use that has only recently developed, but we have had one letter from an American about it. Ordinary idiom would call for "needs repairing" or "needs to be repaired." A noun, of course, is also possible: "needs repair."

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *