May i might

22 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne o czasownikach may i might

  • Czasowniki may i mightczasownikami modalnymi.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: He may be here any moment, nie He mays be here any moment.
  • Jeśli po czasownikach may i might występuje bezokolicznik, to jest on pozbawiony to, np.: She might be right, nie She might to be right.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Might I make a suggestion?, nie Do I might make a suggestion? oraz Your personal information may not be protected. , nie Your personal information don'may be protected.
  • Przecząca forma skrócona czasownika may to mayn't, a mightmightn't. Jednak forma mayn't jest bardzo rzadko używana.
  • Czasowniki may i might nie mają form bezokolicznikowej ani form imiesłowowych.
  • Czasownik might zasadniczo nie jest przeszłą formą czasownika may, a raczej jego słabszą, bardziej uprzejmą lub mniej stanowczą wersją. Ponadto może on zastępować czasownik may (a także might) w mowie zależnej na zasadzie następstwa czasów.

Zakres użycia czasowników may i might

Mówienie o prawdopodobieństwie

Zarówno may jak i might używa się do mówienia o prawdopodobieństwie zdarzeń. Różnica między nimi polega na tym, że czasownik may z reguły oznacza większe prawdopodobieństwo niż might. Porównując to z językiem polskim, można w uproszczeniu przyjąć, że may ma znaczenie zbliżone do może (np. It may happenTo może się zdarzyć), a might do mogłoby (np. It might happenTo mogłoby się zdarzyć).

Czasowników may i might używa się do wyrażania poglądów, że określone twierdzenie lub sytuacja są prawdziwe. W tym znaczeniu may i might mają znaczenie podobne do wyrażenia It is possible that….

Przykłady

It might be dangerous.

He may be at home now.

They may agree to take you to the cinema.

Be careful, it may explode.

Nathan is a journalist, and he has friends; he might play you an ugly trick with your first book. (Lost Illusions, Honoré de Balzac)


Facet siedzący na sofie
W przypadku tym możliwe jest też użycie czasowników can i could, z tym że can nie stosuje się w tego typu zdaniach twierdzących.

Przykłady

Can she be his daughter? He is so young.

How can it be?

Can it be true?

Could he really betray me?

Pozwolenia i zwroty grzecznościowe

Czasowników may i might można używać do pytania o pozwolenie, ale jest to bardzo rzadko używana forma, którą stosuje się tylko w języku formalnym i zwrotach grzecznościowych.

Przykłady

May I interrupt you for a moment?

May I have your ticket, please?

May I take your coat, sir?


Mężczyzna wkraczający do pomieszczenia
Również zdania przyzwalające z użyciem czasowników may i might ograniczają się tylko do stylu grzecznościowego i formalnego.

Przykłady

Only members may enter this room.

Travelers may cross the borders with their means of transport.

You may park in a bicycle lane if your vehicle does not block a bicyclist (California Driver Handbook, www.dmv.ca.gov)

Sugerowanie i krytykowanie

Czasownik might jest również używany do wyrażania niezadowolenia z czyichś działań lub gdy chcemy komuś coś zasugerować. W zdaniach takich wyraża się często krytykę tego, co określona osoba zrobiła lub czego nie zrobiła. Zdania te odnoszą się do teraźniejszości. Do wyrażania przeszłości w ten sposób używamy wyrażenia
might have + past participle.

Przykłady

For example, you might start work later in the day if you feel tired in the morning.

You might also like…

You might help me.

She might be more polite.

You might get to work.

Język akademicki i naukowy

Czasowniki may i might są używane w języku naukowym do mówienia o zjawiskach i spostrzeżeniach o stałym charakterze lub wyrażania ogólnych prawd dotyczących stanu świata. Mogą to być także wypowiedzi opisujące typowe zdarzenia w określonych sytuacjach.
Starożytny naukowiec nad książką
Przykłady

Hungry wolves may attack people.

Nutria may inhabit a riverbank or lakeshore, or dwell in the midst of wetlands. (animals.nationalgeographic.com)

Yet because particles may behave like waves, the simultaneous location or velocity of a particle can never completely be determined. (www.wisegeek.com)

Uwaga

W tym przypadku można również użyć czasownika can w podobnym znaczeniu, jak opisywane, ale w mniej formalnym języku.

Czasownik might w tym przypadku odnosi się do przeszłości.

Różnica między may i might a can

Czasownik can ma znaczenie bardziej ogólne niż czasowniki may i might. Osoba go używająca nie skupia się na pojedynczych przypadkach, tylko na występowaniu określonego zjawiska w ogóle, np.: Dogs can bite (Psy mogą gryźć). Natomiast czasowniki may i might odnoszą się do pojedynczych zdarzeń, oznaczają że istnieje możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia, np.: Be careful, this dog may bite (Uważaj ten pies może ugryźć).

Chociaż w pytaniach i przeczeniach czasownik can może odnosić się do pojedynczych bieżących zdarzeń, jak w zdaniu Can that be true?.

Wyrażenia i zwroty z czasownikami may i might

May/might have + past participle

Formy may/might have + past participle używamy, gdy wyrażamy przypuszczenia dotyczące tego, co mogło wydarzyć się w przeszłości lub do krytykowania tego, co ktoś w przeszłości zrobił lub czego nie zrobił.

Przykłady

The plane might have fallen into the sea.

You might have abstained from drinking so much alcohol.

You might have helped him when he asked you.

Uwaga

Forma gramatyczna may/might have + past participle nie musi odnosić się do przeszłości. Może też dotyczyć przyszłości lub teraźniejszości, jeśli jest użyta w czasach Present Perfect lub Future Perfect.

May/might as well

Wyrażenia may/might as well używamy, gdy chcemy powiedzieć, że możemy coś zrobić zamiast czegoś innego, z tym samym skutkiem lub że można coś zrobić, ponieważ i tak nie ma do robienia nic innego, ciekawszego. Styl tych wypowiedzi jest nieformalny.

Przykłady

You might as well kill him at once in spite of allowing him to go there.

She might as well take the first one. It doesn’t really matter.

They may as well turn it into a night club.

May… but

Wyrażenie may… but ma podobne znaczenie do polskiego wyrażenia mimo że albo może i…, ale….

Przykłady

This car may be old, but it is still reliable. -> This car is stil reliable, although it is old.

I may be drunk, Miss, but in the morning I will be sober and you will still be ugly. (Winston Churchill)

My new car may be not so fast, but it is very comfortable.

May you/he/she/it etc.…

Wyrażenia may you… używamy, aby wyrazić swoje pragnienia, życzenia lub nadzieje.

Przykłady

May you live long.

May he be alive.

May it be true!

It may be added/mentioned…

Wyrażenie it may be added/mentioned… jest odpowiednikiem polskiego wyrażenia można by dodać….

Przykłady

She, it may be added, used to play in a basketball team in that times.

He, it may be added, calls yellow yellow, and he never paints a policeman like a poet. (Promenades of an Impressionist, James Huneker)

May po wyrażeniu so that

Czasownika may używamy po wyrażeniu so that, gdy chcemy wyrazić konkretny cel jakiejś czynności.

Przykłady

I learn a lot so that I may have better future.

The dietitian told me to eat healthy food so that I may have more energy.

Won’t you give the little girl a drink, so that she may have the strength of twelve men to overcome the Snow Queen? (The Snow Queen, Hans Christian Andersen)

Kiedy nie używamy may i might

Otrzymane i nieotrzymane pozwolenie

Czasowników may i might nie używamy, gdy mówimy o otrzymanym lub nie otrzymanym pozwoleniu. W takich przypadkach używa się np. czasowników can i could albo wyrażenia be allowed to itp.

Przykłady

I can't go to the party.

I was allowed to eat sweets as a child.

Przywileje i ogólne zasady

Czasowników may i might nie używamy, gdy mówimy ogólnie o przywilejach jakie komuś przysługują oraz gdy mówimy o ogólnie panujących zasadach.

Przykłady

You are not allowed to park here.

I can go to parties whenever I want.

You may not park here.

I may go to parties whenever I want.

Pytania pośrednie (indirect questions)

Czasownika may nie używamy normalnie w pytaniach pośrednich. Zamiast niego używamy wyrażeń typu do you think… lub is it likely to….

Przykłady

Is he likely to finish it before Sunday?

Do you think they will manage to come to us this year?

W języku formalnym można użyć czasownika may w pytaniach negatywnych, ale jest to forma rzadko spotykana, np.: May it not be his fault?

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *