KET – Key English Test

17 kwietnia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

KET — informacje podstawowe

Certyfikat KET (Key English Test) potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym. Jeżeli więc znamy podstawy języka angielskiego, rozumiemy proste teksty w tym języku, polecenia wydawane w sposób prosty i wyraźny oraz potrafimy wypowiadać się w tym języku na tematy dobrze nam znane, to ten certyfikat będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Istnieją dwie wersje tego certyfikatu: standardowy KET oraz KET for Schools, skierowany do młodzieży szkolnej. Oba te egzaminy mają podobny układ, rodzaje zadań oraz stopień trudności. Jedyna różnica dotyczy tematów, jakie poruszane są w ich trakcie egzaminu — KET for Schools koncentruje się na zagadnieniach bliskich uczniom.

Do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat KET możemy przygotowywać się samodzielnie, indywidualnie z pomocą wykwalifikowanych nauczycieli oraz  na kursach organizowanych przez szkoły językowe. Czas trwania kursu, który przygotowuje do tego egzaminu to około 180-200 godzin. Jeżeli zdecydujemy się na samodzielną naukę, bardzo przydatne będzie skorzystanie ze specjalnych podręczników, które przygotowują do egzaminu KET. Można je nabyć w większych księgarniach. Musimy również dokładnie zapoznać się z wymaganiami, jakie stawiane są osobom przystępującym do takiego egzaminu.

Terminy sesji KET

Zegar

W naszym kraju egzamin KET organizowany jest w dwóch sesjach — w maju lub czerwcu oraz listopadzie lub grudniu. Rejestracja na egzamin sesji letniej odbywa się zwykle na przełomie lutego i marca, z kolei na egzamin sesji zimowej w drugiej połowie września. Na egzamin możemy zapisać się w ośrodkach egzaminacyjnych znajdujących się w kilkunastu miastach na terenie całego kraju. Możemy również zapisać się przez instytucję przygotowującą nas do egzaminu. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, która obecnie wynosi 280 zł. Pamiętajmy, że opłata nie podlega zwrotowi. Wybierając się na egzamin musimy mieć przy sobie ołówek, długopis i gumkę. Zabronione jest posiadanie przy sobie wszelkich urządzeń elektronicznych — telefonów, laptopów itp.

Części egzaminu KET

Egzamin KET składa się z trzech części:

Czytanie i pisanie (reading i writing)

W tej części oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z gazet, broszur czy magazynów. Kandydat powinien rozumieć najważniejsze przesłanie tekstu oraz poradzić sobie ze słownictwem oraz strukturami gramatycznymi jakie wystąpią w zadaniach. Czytanie i pisanie składa się z 56 pytań, podzielonych na 9 części, z których uzyskać można łącznie 60 punktów — pytanie z każdej części warte jest 1 punkt, oprócz zadania ostatniego, z którego uzyskać można 5 punktów. Ta część egzaminu trwa 1 godzinę i 10 minut. Szczegółowy podział na części przedstawia się następująco:

 • Część I – (5 pytań) to zadania polegające na dopasowywaniu, ich celem jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Część II – (5 pytań) to zadania wielokrotnego wyboru, które sprawdzają umiejętność czytania i rozpoznawania poprawnego słownictwa
 • Część III – (10 pytań) to również zadania wielokrotnego wyboru oraz dopasowywanie wyrażeń do dialogu — możliwe opcje wybierane są z 8 podanych odpowiedzi.
 • Część IV – (7 pytań) zawiera jeden długi tekst lub trzy krótkie, 7 elementów wielokrotnego wyboru lub 7 pytań z opcją prawda/fałsz/nie wspomniano.
 • Część V – (8 pytań) tekst z lukami do uzupełnienia oraz 3 elementy do dopasowania.
 • Część VI – (5 pytań) opiera się na dokańczaniu słów. Zaprezentowanych zostaje 5 zdań, do których należy odnaleźć odpowiednie słowa
 • Część VII – (10 pytań) w tej części umieszczony jest tekst w znanej osobom egzaminowanym formie (np. list lub e-mail), 10 luk do uzupełnienia jednym słowem
 • Część VIII – (5 pytań) 2 krótkie teksty, które służą do uzupełnienia trzeciego tekstu jednym lub większą ilością słów.
 • Część IX – zadaniem zdającego jest napisanie krótkiej odpowiedzi (25-35 słów) odnoszącej się do zaprezentowanego tekstu lub nagłówka.

Słuchanie (listening)

Ta część egzaminu ocenia rozumienie głównego przekazu prezentowanych nagrań. Ich forma może być bardzo różna: monologi, ogłoszenia audycje itp. Tempo nagrań jest umiarkowane. Słuchanie trwa 30 minut i składa się z 30 pytań podzielonych na 5 części, z których uzyskać można 25 punktów:

 • Część I – 5 zadań wielokrotnego wyboru z pomocą wizualną. Nagrania mają formę krótkich dialogów
 • Część II – nagranie dłuższego, nieformalnego dialogu, 5 zadań z 8 opcjami do dopasowania. Ta część sprawdza umiejętność odnajdowania kluczowych słów lub informacji
 • Część III – również dłuższy dialog (neutralny lub nieformalny) i 5 zadań wielokrotnego wyboru
 • Część IV – dłuższy dialog z 5 lukami, które należy uzupełnić jednym lub większą liczbą słów. Zadania te sprawdzają pisownię zdającego oraz zasób słownictwa
 • Część V – również odsłuchiwanie dłuższego dialogu i uzupełnianie luk

Mówienie (speaking)

Rozmawiający faceci
Ta część egzaminu sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie z innymi osobami. Bierze w niej udział dwóch egzaminatorów oraz dwie osoby zdające. Każdy ze zdających powinien być w stanie zadawać proste pytania jak również udzielać odpowiedzi – nie muszą być one całkowicie poprawne, jednak wymagana jest odpowiednia interakcja i reakcja, aby komunikacja ze zdającym była możliwa. Tematy poruszane podczas tej części egzaminu dotyczą m.in. życia egzaminowanych, ulubionych rzeczy itp. Speaking trwa około 8-10 minut, daje możliwość zdobycia 25 punktów i dzieli się na dwie części:

 • Część I – rozmowa kandydata z egzaminatorem, który zadaje pytania dotyczące informacji o egzaminowanym. Ta część trwa od 5-6 minut
 • Część II – egzaminujący rozpoczyna konwersację, po czym kandydaci rozmawiają między sobą zadając i odpowiadając na pytania. Mogą oni korzystać z udostępnionych materiałów. Rozmowa dotyczy tematów związanych z codziennym życiem, jednak nie informacji o sobie

Punktacja na egzaminie KET

Kartka z wynikiem testu
Z całego egzaminu możemy uzyskać 100 punktów. Liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu to 70% całości. Nie ma obowiązku uzyskiwania pozytywnej oceny z każdej z poszczególnych części – liczy się wyłącznie wynik ogólny. Szczegółowy podział na punkty i oceny wygląda następująco:

 • Pass with Distinction: 90 – 100%
 • Pass with Merit: 85 – 89%
 • Pass: 70 – 84%
 • Narrow fail: 45 – 69%
 • Fail: 44% i mniej

Uzyskanie wyniku narrow fail oraz fail oznacza niezdanie egzaminu. Wszystkie testy oceniane są w Wielkiej Brytanii, dlatego czas oczekiwania na wyniki wynosi około 2 – 3 miesięcy. Wysyłane są one na adres instytucji, które przygotowywały nas do egzaminu, a jeżeli robiliśmy to samodzielnie, wówczas wyniki zostaną wysłane na wskazany przez nas adres. Ponadto wyniki egzaminu KET możemy sprawdzić na stronie British Council. Nie ma możliwości uzyskania informacji o wyniku egzaminu drogą telefoniczną lub mailową. Po około miesiącu od uzyskania wyników osoby, które zdały egzamin otrzymują certyfikat.

Kandydaci, którzy uzyskali oceny negatywne mają możliwość złożenia odwołania. Składa się je w ośrodkach egzaminacyjnych, w terminie określonym przed egzaminem. Zdający ma możliwość skorzystania z dwóch rodzajów odwołań. Pierwszy polega na ponownym przeliczeniu punktów i jest on darmowy. Z kolei drugi sposób odwołania polega na ponownym sprawdzeniu całej pracy, jednak takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Pamiętajmy, że odwołaniu podlegają wyłącznie części pisemne.

Korzyści z posiadania certyfikatu KET

Bardzo wiele osób zastanawia się jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu KET, który poświadcza o posługiwaniu się językiem angielskim tylko na poziomie podstawowym. Przede wszystkim jest on doskonałym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności językowych – zwłaszcza, jeśli przygodę z nim rozpoczęliśmy stosunkowo niedawno. Dzięki temu pozwala on precyzyjnie określić nasze postępy w nauce języka angielskiego. Ponadto zdawanie egzaminu KET umożliwia zapoznanie się z formą egzaminów prowadzonych przez British Council, co w przyszłości może okazać się bardzo ważne, jeżeli będziemy zamierzali przystępować do kolejnych egzaminów, o wyższym poziomie trudności. Certyfikat KET zaświadcza także o tym, że potrafimy porozumiewać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.