FCE — First Certificate In English

09 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

First Certificate In English (FCE) to jeden z najpopularniejszych certyfikatów, który potwierdza znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się w tym języku. Egzaminy umożliwiające jego uzyskanie organizowane są przez British Council, są płatne i obowiązują bezterminowo. W Polsce już ponad 100 tysięcy osób ma ten certyfikat, warto zatem dowiedzieć się wszystkich niezbędnych informacji na jego temat, aby móc podjąć decyzję o ubieganie się o to zaświadczenie.

Terminy i warunki przystąpienia do FCE

Do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat przystępować mogą jedynie osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Przygotowywać się można korzystając z różnych kursów organizowanych specjalnie dla osób pragnących uzyskać certyfikat FCE. Tego rodzaju kurs może trwać od ośmiu do nawet dwudziestu czterech tygodni. Można oczywiście przygotowywać się do niego samodzielnie, ale w takiej sytuacji ważne jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom przystępującym do egzaminu oraz zakup odpowiednich podręczników.

W Polsce egzamin FCE organizowany jest trzy razy w roku podczas trzech sesji egzaminacyjnych: wiosennej (przypadającej na marzec), letniej (maj-czerwiec) oraz zimowej (listopad-grudzień). Przed każdą sesją FCE trwa rejestracja, w czasie której można zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu. Obecnie egzaminy odbywają się w kilkunastu miastach w całym kraju, a ich listę można znaleźć na polskiej stronie Uniwersytetu Cambridge. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, której wartość jest zmienna i oscyluje w granicach 400-500 zł. Udając się na egzamin FCE pamiętajmy o tym, aby na miejscu zjawić się punktualnie – osoby, które się spóźnią nie są wpuszczane na salę po rozpoczęciu egzaminu. Ponadto musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, zawiadomienia o terminie egzaminu (które otrzymuje każda osoba na około dwa tygodnie przed planowaną datą przeprowadzenia egzaminu), długopisu, ołówka oraz gumki. Wnoszenie na salę telefonów komórkowych, laptopów i innych sprzętów elektronicznych jest zabronione.

Części egzaminu

FCE - ilustracja - writing
Egzamin składa się z pięciu części: czytanie, pisanie, praktyczne wykorzystanie struktur języka, słuchanie i mówienie.

Czytanie (Reading)

W tej części FCE sprawdza się umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim. Trwa ona godzinę oraz składa się z trzech części i 30 pytań:

 • Część 1 — test wielokrotnego wyboru;
 • Część 2 — wstawianie brakujących wyrazów;
 • Część 3 — dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

W częściach 1 i 2 za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są dwa punkty, a w części 3 — jeden.

Pisanie (Writing)

Jest to część pozwalająca sprawdzić umiejętność pisania w języku angielskim. Trwa 1 godzinę i 20 minut i składa się z następujących części:

 • 1 — zadanie na ok. 120-150 słów
 • 2 — napisanie tekstu o długości 120-180 słów w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur

Praktyczne wykorzystanie struktur języka (Use of English)

Ta część pozwala określić sprawność używania przez abiturienta różnych struktur językowych. Trwa 45 minut i składa się z czterech części:

 • 1 — test wielokrotnego wyboru,
 • 2 — wstawianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości,
 • 3 — tworzenie wyrazów pochodnych (słowotwórstwo),
 • 4 — przekształcanie wyrazów.

W częściach 1, 2 i 3 za poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt, a w 4 — maksymalnie dwa punkty.

Słuchanie (Listening)

Część sprawdzająca umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Trwa około 40 minut i dzieli się na cztery moduły zawierające w sumie 30 pytań:

 • 1 — test wielokrotnego wyboru,
 • 2 — uzupełnianie zdań,
 • 3 — dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu,
 • 4 — test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwa razy. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach mogą występować różne akcenty, co może stanowić utrudnienie.

Mówienie (Speaking)

Część pozwalająca sprawdzić jak egzaminowany radzi sobie z mówieniem w języku angielskim. Trwa ok. 14 minut i składa się z czterech części:

 • 1 — przedstawienie się oraz rozmowa zdających z egzaminatorem na tematy ogólne, takie jak dom, szkoła, praca, rodzina, plany itp.;
 • 2 — dłuższa indywidualna wypowiedź i omówienie zestawu zdjęć;
 • 3 — rozmowa między dwoma kandydatami;
 • 4 — rozmowa z egzaminatorem.

Uwaga: w tej części udział biorą cztery osoby: dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Ogólna punktacja FCE

W każdej części egzaminu można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Z całego egzaminu można zatem uzyskać 200 punktów, przy czym liczba punktów konieczna do zaliczenia egzaminu to 120, czyli 60%. Oczywiście punkty liczone są zbiorowo, dzięki czemu nie jest konieczne zaliczenie każdej z części, aby uzyskać certyfikat. Konkretny podział na punkty i oceny przedstawia się następująco:

A – minimum 160 punktów, czyli 80%

B – 150 – 159 punktów, czyli 75-79%

C – 120 – 149 punktów, czyli 60-74%

D – 110 – 119 punktów, czyli 55-59%

E – poniżej 110 punktów, czyli mniej niż 55%

Wyniki, oceny i zaliczenie

Rysunek nauczycielki
Uzyskanie oceny D lub E równoznaczne jest z niezaliczeniem egzaminu. Każda osoba podchodząca do egzaminu otrzymuje wydruk zawierający wynik egzaminu z podziałem na poszczególne części. Dzięki temu można dowiedzieć się do jakiej części należałoby się lepiej przyłożyć, aby zdać ją w kolejnym podejściu. Ponieważ wszystkie egzaminy sprawdzane są w Wielkiej Brytanii, czas oczekiwania na wyniki wynosi około dwóch miesięcy od daty egzaminu. Jeżeli zgłaszaliśmy się do niego indywidualnie, wyniki otrzymamy pocztą na wskazany adres. W przypadku korzystania z oferty szkół lub innych instytucji wyniki otrzymuje się w tych placówkach. Wyniki egzaminów można również sprawdzić na stronie British Council, natomiast nie można ich uzyskać drogą e-mailową. W przypadku zdania egzaminu, czas oczekiwania na certyfikat wynosi około miesiąca.

Odwołania od wyników można składać w ośrodkach egzaminacyjnych w terminie podanym przed egzaminem. W odwołaniu można zażądać ponownego przeliczenia punktów lub sprawdzenia pracy. Pierwsza opcja jest darmowa, natomiast za drugą należy zapłacić. Warto zaznaczyć, że od części ustnej egzaminu nie można się odwołać.

Podsumowanie

Mówiąc o wymaganiach i przebiegu egzaminu FCE, nie sposób pominąć tematu korzyści, jakie posiadanie takiego certyfikatu może nam zapewnić. Oczywiście w pierwszej kolejności należy wymienić fakt, że taki certyfikat jest korzystnie postrzegany przez pracodawców i jest dla nich poświadczeniem, że dana osoba potrafi sprawnie posługiwać się językiem angielskim. W dodatku niektóre uczelnie wyższe akceptują taki certyfikat jako zaliczenie egzaminu wstępnego oraz lektoratu. Osoby, które zdały egzamin na oceny A lub B mają możliwość zatrudnienia jako nauczyciele nauczania początkowego, a sam certyfikat uwzględniany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego posiadanie potwierdza ponadto kwalifikacje językowe przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

Ciekwe odnośniki