CPE – Certificate of Proficiency In English

17 kwietnia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

CPE — informacje ogólne

Certificate of Proficiency In English (CPE) to certyfikat, potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie native-speakera, czyli rodowitego użytkownika tego języka. Jest to najtrudniejszy egzamin z cyklu Cambridge, wymagający doskonałej znajomości słownictwa oraz gramatyki, dlatego przystępować do niego powinny osoby, które biegle posługują się językiem angielskim. Przygotować się do niego najlepiej poprzez szkoły językowe lub inne instytucje, gdyż materiał brany pod uwagę podczas egzaminu CPE jest bardzo rozległy. Oczywiście samodzielne przygotowywanie się również jest dopuszczalne, jednak w takim wypadku musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie ono wymagało mnóstwo samozaparcia i poświęcenia wielu godzin na dogłębne zapoznanie z zagadnieniami, jakie obejmuje ten egzamin.

Terminy egzaminów CPE

Zegar
Egzaminy CPE organizowane są dwa razy w roku: w maju lub czerwcu i listopadzie lub grudniu. Rejestracja odbywa się zwykle 3-4 miesiące przed planowanymi terminami egzaminów. Na egzamin zapisać możemy się poprzez szkoły lub instytucje, które przygotowują do egzaminów. Można również zapisać się w placówkach, w których odbywają się egzaminy — w całej Polsce jest to kilkanaście miast. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uiszczenie opłaty. Obecnie wynosi ona 590 zł i nie podlega zwrotowi. Obok dowodu wpłaty do rejestracji musimy również mieć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Udając się na egzamin CPE pamiętajmy, aby na miejscu znaleźć się punktualnie — osoby, które przybędą na miejsce po rozpoczęciu egzaminu nie będą wpuszczane na salę. Musimy również pamiętać o zabraniu ze sobą podstawowych akcesoriów: ołówka, długopisu i gumki oraz dowodu tożsamości i zawiadomienia o terminie egzaminu, który otrzymamy na około dwa tygodnie przed planowaną datą egzaminu. Zabronione jest z kolei wnoszenie na egzamin komórek, laptopów i innych sprzętów elektronicznych.

Części egzaminu CPE

Egzamin CPE złożony jest z pięciu części:

Czytanie (reading)

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów pochodzących m.in. z gazet, utworów literackich czy czasopism. Zdający musi wykazać, że w pełni rozumie czytane teksty. Reading trwa 1 godzinę i 30 minut oraz składa się z czterech części:

 • Część I — 3 krótkie nie związane ze sobą teksty, w których uzupełnić mamy luki oraz pytania do tych tekstów, z czterema opcjami odpowiedzi do wyboru
 • Część II — 4 krótkie tematycznie ze sobą powiązane teksty, do każdego z osobna przypisane są dwa pytania, z czterema opcjami odpowiedzi do wyboru
 • Część III — tekst, w którym musimy dopasować wycięte akapity w odpowiednie miejsca
 • Część IV — dłuższy tekst z siedmioma pytaniami wielokrotnego wyboru (4 możliwości wyboru)

Pisanie (writing)

W tej części zadaniem egzaminowanych jest napisanie dwóch prac, które powinny zawierać około 300-350 słów. Teksty mogą mieć różną formę: listów, recenzji, artykułów lub raportów. Każdy z tematów ma dokładnie określony cel oraz podanego odbiorcę.  Tematyka pierwszego tekstu jest narzucana z góry, z kolei drugi tekst to możliwość wyboru tematu z kilku podanych. W drugim zadaniu, obok trzech dowolnych tematów, jeden związany jest z recenzją jednej z trzech książek znajdujących się na liście lektur nieobowiązkowych. Pisanie trwa 2 godziny.

Struktury językowe (use of english)

Słownik
Ta część egzaminu wymaga od piszących wykazania się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez wykonywanie różnych zadań: uzupełniania tekstu, słowotwórstwa, przekształcania zdań i zwrotów czy też udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania. Ta część trwa 1 godzinę i 30 minut, a zadania w niej zawarte rozłożone są na 5 części:

 • Część I — zadania typu „open cloze” z piętnastoma lukami do wypełnienia oraz 15 pytaniami
 • Część II — krótki tekst z dziesięcioma lukami oraz 10 słów, które należy przekształcić tak, aby wypełnić te luki
 • Część III — zestaw sześciu pytań po trzy zdania z lukami. W każdą lukę należy wpisać jedno słowo
 • Część IV — 8 zdań, które należy zmienić przy pomocy słowa-klucza. Nowe zdania mają zawierać od 3 do 8 słów
 • Część V — 2 teksty z czterema pytaniami i zadaniem na podsumowanie

Słuchanie (listening)

Słuchawki
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach życiowych — wyławiania potrzebnych informacji, rozumienia opinii oraz postaw osób występujących w nagraniach itp. Forma nagrań odtwarzanych osobom egzaminowanym może być bardzo różna: audycje radiowe, rozmowy, wywiady czy wykłady. Listening trwa 40 minut i składa się z czterech części, z których każda odtwarzana jest dwa razy:

 • Część I — 4 krótkie, nie powiązane ze sobą ekstrakty (około 2 minuty każdy), do każdego z nich przypisane są dwa pytania wielokrotnego wyboru (wybieramy spośród trzech opcji)
 • Część II — jedno długie nagranie (monolog lub dialog, około 3-4 minut), do którego podanych jest dziewięć pytań ze zdaniami do uzupełnienia
 • Część III — jedno długie nagranie (od 3 do 7 minut) z pytaniami wielokrotnego wyboru, do każdego z nich są cztery opcje odpowiedzi
 • Część IV — jedno średniej długości nagranie (około 2-3 minut) z sześcioma pytaniami do dopasowania

Mówienie (speaking)

Ostatnia część egzaminu, w której udział bierze dwóch egzaminatorów oraz dwóch zdających. Tylko jeden z egzaminatorów zadaje pytania, drugi przysłuchuje się rozmowie. Zadania w tej części opierają się zarówno na samodzielnym udzielaniu odpowiedzi jak i współpracy z drugim egzaminowanym. Speaking trwa około 20 minut i dzieli się na trzy części:

 • Część I — rozmowa między egzaminatorem, a każdym zdającym na ogólne tematy, trwa ona około 3 minut
 • Część II — zadanie polega na współpracy, egzaminowani prowadzą rozmowę na temat np. jakiegoś tekstu lub obrazka, trwa to około 4 minut
 • Część III — indywidualna rozmowa polegająca na zadawaniu pytań zdającym oraz dyskusja. Ta część trwa około 12 minut

Punktacja i ocenianie w CPE

Kartka z wynikiem testu
Każda część egzaminu daje możliwość uzyskania 40 punktów. Zatem maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 200. Aby zdać egzamin CPE konieczne jest uzyskanie 120 punktów, czyli 60% możliwych do zdobycia. Nie ma obowiązku uzyskiwania pozytywnej oceny z każdej z poszczególnych części — liczy się wyłącznie wynik ogólny. Konkretnie podział punktów na oceny prezentuje się następująco:

 • ocena A: 80-100 %
 • ocena B: 75-79 %
 • ocena C: 60-74 %
 • ocena D: 55-59 %
 • ocena E: poniżej 55 %

Uzyskanie oceny D lub E jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu. Wszystkie testy oceniane są w Wielkiej Brytanii, dlatego czas oczekiwania na wyniki to około 2,5 miesiąca. Wyniki egzaminów przychodzą na adres szkół lub instytucji przygotowujących do egzaminu, a w przypadku zgłoszeń indywidualnych wyniki otrzymamy na wskazany adres. Ponadto możemy sprawdzić je na stronie British Council, z kolei niemożliwe jest uzyskanie ich drogą telefoniczną ani mailową. Jeżeli ukończymy egzamin z wynikiem pozytywnym, wówczas certyfikat otrzymamy po około miesiącu.

W przypadku uzyskania oceny negatywnej, istnieje możliwość złożenia odwołania. Składa się je w ośrodkach egzaminacyjnych, w terminie określonym przed egzaminem. Istnieją dwa tryby odwołania od wyniku egzaminu CPE. Możemy zażądać ponownego przeliczenia punktów — ten tryb jest darmowy. Możemy również zażądać ponownego sprawdzenia pracy, wówczas jednak musimy uiścić stosowną opłatę. Informacje na ten temat uzyskamy w ośrodku przeprowadzającym egzamin. Warto dodać, że odwołaniu podlegają wyłącznie części pisemne.

Korzyści z posiadania certyfikatu CPE

Posiadanie certyfikatu CPE daje ogromne możliwości osobie mogącej pochwalić się umiejętnościami językowymi na tym poziomie. Jest on uznawany na całym świecie i świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach językowych. Dzięki temu jego posiadanie zwalnia z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, umożliwia również staranie się o przyjęcie na anglojęzyczne uczelnie wyższe. Ponadto certyfikat CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych koniecznych do pracy w służbie cywilnej. Posiadanie go umożliwia również pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest on również uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Nade wszystko jednak jego posiadanie otwiera przed nami ogromne możliwości na rynku pracy — biegła znajomość języka angielskiego jest ogromnym atutem i ułatwia znalezienie pracy w wymarzonej firmie, niekoniecznie na terenie naszego kraju.