Certyfikaty angielskie

BEC — Business English Certificates

BEC — Business English Certificates

Business English Certificates (BEC) to egzaminy sprawdzające znajomość biznesowego języka angielskiego. Jeżeli więc język angielski jest nam niezbędny do wykonywania obowiązków w pracy lub też zamierzamy naszą przyszłość związać z działalnością w biznesie, to niewątpliwie tego rodzaju egzaminy okażą się znakomitym posunięciem. Do egzaminu BEC możemy przygotowywać się na kursach organizowanych przez szkoły językowe, z pomocą wykwalifikowanych nauczycieli lub samodzielnie. W przypadku wybrania ostatniej możliwości pamiętajmy o konieczności zaopatrzenia się w odpowiednie podręczniki, które należycie przygotują nas do egzaminu z biznesowego języka angielskiego. Zasady zapisów na egzaminy BEC Aby zapisać się na egzamin, musimy udać się do któregoś z ośrodków egzaminacyjnych znajdujących się w kilkunastu miastach naszego kraju. Możemy także zapisać się za pośrednictwem instytucji przygotowującej nas do egzaminu. Egzaminy BEC są płatne i kosztują od 300 do 600 zł, w zależności od wybranego przez nas poziomu — egzaminy BEC odbywają się bowiem na trzech poziomach — BEC Preliminary (poziom B1), BEC Vantage (poziom B2) oraz BEC Higher (poziom C1). Części egzaminu BEC Preliminary BEC Preliminary składa się z trzech części: I część — czytanie i pisanie — czytanie składa się z siedmiu różnych zadań, m.in. testy wyboru, dopasowywanie oraz uzupełnianie luk. Z kolei w części pisemnej, egzaminowany musi napisać dwie prace: tekst używany w wewnętrznej komunikacji w firmie na około 30-40 słów oraz list biznesowy (tworzony na podstawie podanego tekstu) na około 60-80 słów. Część pierwsza egzaminu BEC Preliminary trwa godzinę. II część sprawdza rozumienie ze słuchu. W tej części egzaminowany musi zmierzyć się z testem wyboru, uzupełnianiem luk oraz formularzy. Listening trwa 40 minut. III część — w tej części egzaminu ocenie zostaje poddana umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Egzamin odbywa się najczęściej w parach, a wśród zadań do wykonania znajdują się m.in. odpowiadanie na pytania, przeprowadzenie krótkiej prezentacji oraz prowadzenie dyskusji z partnerem. Speaking trwa około 10-12 minut. Części egzaminu BEC Vantage BEC Vantage składa się z czterech części: I część — w tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Składa się ona z 5 zadań, w których musimy m.in. rozwiązać test wyboru, uzupełnić luki, poprawić błędy oraz dopasować wyrażenia. Reading trwa godzinę. II część to pisanie. Kandydat pisze dwie prace: krótki raport, list lub ofertę biznesową (na podstawie podanego tekstu) na około 120-140 słów oraz tekst używany w komunikacji wewnętrznej w firmie (około 40-50 słów). Ta część egzaminu trwa 45 minut. III część — podczas tej części oceniane jest rozumienie ze słuchu nagrań. Nagrania mogą mieć formę dialogów, monologów, wywiadów, rozmów telefonicznych oraz dyskusji. Zadania natomiast mają formę uzupełniania luk lub notatek, dopasowywania wyrazów oraz testu wyboru. Na tą część egzaminu przeznaczone jest 40 minut. IV część — ostania część egzaminu, w której sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w rozmowie z innymi osobami. Najczęściej część ustna odbywa się w parach, a w jej trakcie egzaminowany musi m.in. odpowiadać na pytania, przeprowadzić krótką prezentację oraz prowadzić dyskusję z partnerem. Speaking trwa 14 minut. Części egzaminu BEC Higher BEC Higher, podobnie jak BEC Vantage, składa się z czterech części: I część poświecona jest ocenie czytania ze zrozumieniem. Składa się z sześciu zadań, które mogą mieć bardzo różną formę. Mogą to być m.in. testy wyboru, poprawianie błędów, dopisywanie wyrażeń czy uzupełnianie luk. Reading trwa godzinę. II część jest poświecona pisaniu. Kandydat ma za zadanie napisać dwie prace: raport na podstawie grafiki informacyjnej (na 40-50 słów) oraz — do wyboru — raport, oferta lub list biznesowy. Ta część egzaminu trwa godzinę i 10 minut. III część — w tej części egzaminu oceniana jest umiejętność rozumienia ze słuchu różnego rodzaju nagrań. Mogą mieć one formę monologów, wywiadów, dyskusji oraz rozmów telefonicznych. Występują tu trzy rodzaje zadań:...

Czytaj
KET – Key English Test

KET – Key English Test

KET — informacje podstawowe Certyfikat KET (Key English Test) potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym. Jeżeli więc znamy podstawy języka angielskiego, rozumiemy proste teksty w tym języku, polecenia wydawane w sposób prosty i wyraźny oraz potrafimy wypowiadać się w tym języku na tematy dobrze nam znane, to ten certyfikat będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Istnieją dwie wersje tego certyfikatu: standardowy KET oraz KET for Schools, skierowany do młodzieży szkolnej. Oba te egzaminy mają podobny układ, rodzaje zadań oraz stopień trudności. Jedyna różnica dotyczy tematów, jakie poruszane są w ich trakcie egzaminu — KET for Schools koncentruje się na zagadnieniach bliskich uczniom. Do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat KET możemy przygotowywać się samodzielnie, indywidualnie z pomocą wykwalifikowanych nauczycieli oraz  na kursach organizowanych przez szkoły językowe. Czas trwania kursu, który przygotowuje do tego egzaminu to około 180-200 godzin. Jeżeli zdecydujemy się na samodzielną naukę, bardzo przydatne będzie skorzystanie ze specjalnych podręczników, które przygotowują do egzaminu KET. Można je nabyć w większych księgarniach. Musimy również dokładnie zapoznać się z wymaganiami, jakie stawiane są osobom przystępującym do takiego egzaminu. Terminy sesji KET W naszym kraju egzamin KET organizowany jest w dwóch sesjach — w maju lub czerwcu oraz listopadzie lub grudniu. Rejestracja na egzamin sesji letniej odbywa się zwykle na przełomie lutego i marca, z kolei na egzamin sesji zimowej w drugiej połowie września. Na egzamin możemy zapisać się w ośrodkach egzaminacyjnych znajdujących się w kilkunastu miastach na terenie całego kraju. Możemy również zapisać się przez instytucję przygotowującą nas do egzaminu. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, która obecnie wynosi 280 zł. Pamiętajmy, że opłata nie podlega zwrotowi. Wybierając się na egzamin musimy mieć przy sobie ołówek, długopis i gumkę. Zabronione jest posiadanie przy sobie wszelkich urządzeń elektronicznych — telefonów, laptopów itp. Części egzaminu KET Egzamin KET składa się z trzech części: Czytanie i pisanie (reading i writing) W tej części oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z gazet, broszur czy magazynów. Kandydat powinien rozumieć najważniejsze przesłanie tekstu oraz poradzić sobie ze słownictwem oraz strukturami gramatycznymi jakie wystąpią w zadaniach. Czytanie i pisanie składa się z 56 pytań, podzielonych na 9 części, z których uzyskać można łącznie 60 punktów — pytanie z każdej części warte jest 1 punkt, oprócz zadania ostatniego, z którego uzyskać można 5 punktów. Ta część egzaminu trwa 1 godzinę i 10 minut. Szczegółowy podział na części przedstawia się następująco: Część I – (5 pytań) to zadania polegające na dopasowywaniu, ich celem jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem Część II – (5 pytań) to zadania wielokrotnego wyboru, które sprawdzają umiejętność czytania i rozpoznawania poprawnego słownictwa Część III – (10 pytań) to również zadania wielokrotnego wyboru oraz dopasowywanie wyrażeń do dialogu — możliwe opcje wybierane są z 8 podanych odpowiedzi. Część IV – (7 pytań) zawiera jeden długi tekst lub trzy krótkie, 7 elementów wielokrotnego wyboru lub 7 pytań z opcją prawda/fałsz/nie wspomniano. Część V – (8 pytań) tekst z lukami do uzupełnienia oraz 3 elementy do dopasowania. Część VI – (5 pytań) opiera się na dokańczaniu słów. Zaprezentowanych zostaje 5 zdań, do których należy odnaleźć odpowiednie słowa Część VII – (10 pytań) w tej części umieszczony jest tekst w znanej osobom egzaminowanym formie (np. list lub e-mail), 10 luk do uzupełnienia jednym słowem Część VIII – (5 pytań) 2 krótkie teksty, które służą do uzupełnienia trzeciego tekstu jednym lub większą ilością słów. Część IX – zadaniem zdającego jest napisanie krótkiej odpowiedzi (25-35 słów) odnoszącej się do zaprezentowanego tekstu lub nagłówka. Słuchanie (listening) Ta część egzaminu ocenia rozumienie głównego przekazu prezentowanych nagrań. Ich forma może być bardzo różna: monologi, ogłoszenia audycje itp. Tempo nagrań...

Czytaj
CPE – Certificate of Proficiency In English

CPE – Certificate of Proficiency In English

CPE — informacje ogólne Certificate of Proficiency In English (CPE) to certyfikat, potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie native-speakera, czyli rodowitego użytkownika tego języka. Jest to najtrudniejszy egzamin z cyklu Cambridge, wymagający doskonałej znajomości słownictwa oraz gramatyki, dlatego przystępować do niego powinny osoby, które biegle posługują się językiem angielskim. Przygotować się do niego najlepiej poprzez szkoły językowe lub inne instytucje, gdyż materiał brany pod uwagę podczas egzaminu CPE jest bardzo rozległy. Oczywiście samodzielne przygotowywanie się również jest dopuszczalne, jednak w takim wypadku musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie ono wymagało mnóstwo samozaparcia i poświęcenia wielu godzin na dogłębne zapoznanie z zagadnieniami, jakie obejmuje ten egzamin. Terminy egzaminów CPE Egzaminy CPE organizowane są dwa razy w roku: w maju lub czerwcu i listopadzie lub grudniu. Rejestracja odbywa się zwykle 3-4 miesiące przed planowanymi terminami egzaminów. Na egzamin zapisać możemy się poprzez szkoły lub instytucje, które przygotowują do egzaminów. Można również zapisać się w placówkach, w których odbywają się egzaminy — w całej Polsce jest to kilkanaście miast. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uiszczenie opłaty. Obecnie wynosi ona 590 zł i nie podlega zwrotowi. Obok dowodu wpłaty do rejestracji musimy również mieć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Udając się na egzamin CPE pamiętajmy, aby na miejscu znaleźć się punktualnie — osoby, które przybędą na miejsce po rozpoczęciu egzaminu nie będą wpuszczane na salę. Musimy również pamiętać o zabraniu ze sobą podstawowych akcesoriów: ołówka, długopisu i gumki oraz dowodu tożsamości i zawiadomienia o terminie egzaminu, który otrzymamy na około dwa tygodnie przed planowaną datą egzaminu. Zabronione jest z kolei wnoszenie na egzamin komórek, laptopów i innych sprzętów elektronicznych. Części egzaminu CPE Egzamin CPE złożony jest z pięciu części: Czytanie (reading) W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów pochodzących m.in. z gazet, utworów literackich czy czasopism. Zdający musi wykazać, że w pełni rozumie czytane teksty. Reading trwa 1 godzinę i 30 minut oraz składa się z czterech części: Część I — 3 krótkie nie związane ze sobą teksty, w których uzupełnić mamy luki oraz pytania do tych tekstów, z czterema opcjami odpowiedzi do wyboru Część II — 4 krótkie tematycznie ze sobą powiązane teksty, do każdego z osobna przypisane są dwa pytania, z czterema opcjami odpowiedzi do wyboru Część III — tekst, w którym musimy dopasować wycięte akapity w odpowiednie miejsca Część IV — dłuższy tekst z siedmioma pytaniami wielokrotnego wyboru (4 możliwości wyboru) Pisanie (writing) W tej części zadaniem egzaminowanych jest napisanie dwóch prac, które powinny zawierać około 300-350 słów. Teksty mogą mieć różną formę: listów, recenzji, artykułów lub raportów. Każdy z tematów ma dokładnie określony cel oraz podanego odbiorcę.  Tematyka pierwszego tekstu jest narzucana z góry, z kolei drugi tekst to możliwość wyboru tematu z kilku podanych. W drugim zadaniu, obok trzech dowolnych tematów, jeden związany jest z recenzją jednej z trzech książek znajdujących się na liście lektur nieobowiązkowych. Pisanie trwa 2 godziny. Struktury językowe (use of english) Ta część egzaminu wymaga od piszących wykazania się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez wykonywanie różnych zadań: uzupełniania tekstu, słowotwórstwa, przekształcania zdań i zwrotów czy też udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania. Ta część trwa 1 godzinę i 30 minut, a zadania w niej zawarte rozłożone są na 5 części: Część I — zadania typu „open cloze” z piętnastoma lukami do wypełnienia oraz 15 pytaniami Część II — krótki tekst z dziesięcioma lukami oraz 10 słów, które należy przekształcić tak, aby wypełnić te luki Część III — zestaw sześciu pytań po trzy zdania z lukami. W każdą lukę należy wpisać jedno słowo Część IV — 8 zdań, które należy zmienić przy pomocy...

Czytaj
CAE – Certificate in Advanced English

CAE – Certificate in Advanced English

CAE — informacje podstawowe Certificate in Advanced English (CAE) to certyfikat, który zaświadcza o zaawansowanych umiejętnościach w posługiwaniu się językiem angielskim. Egzaminy umożliwiające jego uzyskanie organizowane są przez British Council, są płatne i obowiązują bezterminowo. Jest to certyfikat wskazujący na wyższy poziom umiejętności we władaniu językiem angielskim niż w przypadku certyfikatu FCE. Do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu CAE mogą przystąpić wyłącznie osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Aby odpowiednio przygotować się do tego wymagającego egzaminu, możemy skorzystać z różnego rodzaju kursów. Można również przygotowywać się samodzielnie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dobre przygotowanie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu CAE wymagać będzie poświęcenia sporej ilości czasu — nawet 800 godzin. Przygotowując się samodzielnie, musimy pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami stawianymi osobom przystępującym do egzaminu, rozwiązywaniu testów i zakupie odpowiednich podręczników. Jeśli chodzi o terminy, w jakich organizowany jest egzamin, to dzielą się one na dwie sesje: letnią i zimową. Letnia przypada najczęściej na czerwiec, z kolei zimowa na listopad lub grudzień. Nim przystąpimy do egzaminu musimy się zarejestrować. Możemy uczynić to w centrum egzaminacyjnym (lista centrów egzaminacyjnych) lub w szkole językowej do której uczęszczamy. Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej, która co roku się zmienia, jednak generalnie wynosi ponad 500 zł. Na około dwa tygodnie przed datą egzaminu otrzymamy zawiadomienie o jego terminie. Udając się na egzamin należy pamiętać o zabraniu ze sobą niezbędnych przedmiotów: gumki, ołówka i długopisu. Musimy ponadto zabrać dowód tożsamości oraz zawiadomienie o terminie egzaminu. Pamiętajmy również, aby na miejscu zjawić się punktualnie — osoby, które się spóźnią nie zostaną wpuszczone na salę po rozpoczęciu egzaminu. Części egzaminu CAE Egzamin CAE składa się z pięciu części: Czytanie (reading) W tej części sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów: literackich, z gazet, czasopism itp. Osoby podchodzące do egzaminu powinny wykazać, że potrafią zrozumieć ogólny sens tekstów, domyślić się pewnych niewyrażonych bezpośrednio w tekstach znaczeń, odnaleźć konkretne szczegółowe informacje oraz precyzyjnie określić nastawienie bądź poglądy postaci występujących w tych tekstach. Jeśli chodzi o rodzaje ćwiczeń, jakie występują w tej części egzaminu, to spotkamy tutaj wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie tekstów czy też dopasowywanie do siebie różnych fragmentów tekstu. Reading trwa 1 godzinę i 15 minut. Pisanie (writing) W tej części egzaminu musimy napisać dwie prace. Pierwsza część jest obowiązkowa i nie ma w niej możliwości wyboru tematu — jest on narzucony odgórnie. W drugiej istnieje możliwość wybrania tematu z kilku podanych pozycji. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, to polega ono na napisaniu jednego lub więcej tekstów o łącznej długości 250 słów, bazując na podanych informacjach. Formy, jakie mogą być wymagane w tej części egzaminu to np. list, artykuł, sprawozdanie, recenzja, notatka czy broszura. W przypadku drugiego tekstu istnieje możliwość wyboru jednego spośród czterech tematów. Formy tekstów są analogiczne jak w pierwszym zadaniu. Cała część pisania trwa 1 godzinę i 30 minut. Struktury językowe (english in use) Jest to część sprawdzająca zastosowanie struktur językowych. Składa się z 6 części połączonych w 3 sekcje. Zadania opierają się najczęściej na uzupełnianiu brakujących wyrażeń lub słów w tekście, słowotwórstwie, przekształcaniu zdań lub zwrotów, wyszukiwaniu błędów oraz zmianie stylu formalnego na nieformalny i odwrotnie. Ta część trwa 1 godzinę. Słuchanie (listening) Ta część ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia języka mówionego przez egzaminowanego w różnych sytuacjach. Nagrania wykorzystywane w tej części mogą mieć różnoraką formę: rozmów, wykładów, audycji radiowych czy też wiadomości. W prezentowanych nagraniach pojawiać się mogą różne rodzaje akcentów. W tej części oceniana jest umiejętność wychwycenia najbardziej istotnych informacji, zrozumienia ogólnego sensu nagrania oraz odgadnięcia postaw lub opinii osób występujących w nagraniu. Jeśli chodzi o formę...

Czytaj
FCE — First Certificate In English

FCE — First Certificate In English

First Certificate In English (FCE) to jeden z najpopularniejszych certyfikatów, który potwierdza znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się w tym języku. Egzaminy umożliwiające jego uzyskanie organizowane są przez British Council, są płatne i obowiązują bezterminowo. W Polsce już ponad 100 tysięcy osób ma ten certyfikat, warto zatem dowiedzieć się wszystkich niezbędnych informacji na jego temat, aby móc podjąć decyzję o ubieganie się o to zaświadczenie. Terminy i warunki przystąpienia do FCE Do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat przystępować mogą jedynie osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Przygotowywać się można korzystając z różnych kursów organizowanych specjalnie dla osób pragnących uzyskać certyfikat FCE. Tego rodzaju kurs może trwać od ośmiu do nawet dwudziestu czterech tygodni. Można oczywiście przygotowywać się do niego samodzielnie, ale w takiej sytuacji ważne jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom przystępującym do egzaminu oraz zakup odpowiednich podręczników. W Polsce egzamin FCE organizowany jest trzy razy w roku podczas trzech sesji egzaminacyjnych: wiosennej (przypadającej na marzec), letniej (maj-czerwiec) oraz zimowej (listopad-grudzień). Przed każdą sesją FCE trwa rejestracja, w czasie której można zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu. Obecnie egzaminy odbywają się w kilkunastu miastach w całym kraju, a ich listę można znaleźć na polskiej stronie Uniwersytetu Cambridge. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, której wartość jest zmienna i oscyluje w granicach 400-500 zł. Udając się na egzamin FCE pamiętajmy o tym, aby na miejscu zjawić się punktualnie – osoby, które się spóźnią nie są wpuszczane na salę po rozpoczęciu egzaminu. Ponadto musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, zawiadomienia o terminie egzaminu (które otrzymuje każda osoba na około dwa tygodnie przed planowaną datą przeprowadzenia egzaminu), długopisu, ołówka oraz gumki. Wnoszenie na salę telefonów komórkowych, laptopów i innych sprzętów elektronicznych jest zabronione. Części egzaminu Egzamin składa się z pięciu części: czytanie, pisanie, praktyczne wykorzystanie struktur języka, słuchanie i mówienie. Czytanie (Reading) W tej części FCE sprawdza się umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim. Trwa ona godzinę oraz składa się z trzech części i 30 pytań: Część 1 — test wielokrotnego wyboru; Część 2 — wstawianie brakujących wyrazów; Część 3 — dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. W częściach 1 i 2 za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są dwa punkty, a w części 3 — jeden. Pisanie (Writing) Jest to część pozwalająca sprawdzić umiejętność pisania w języku angielskim. Trwa 1 godzinę i 20 minut i składa się z następujących części: 1 — zadanie na ok. 120-150 słów 2 — napisanie tekstu o długości 120-180 słów w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur Praktyczne wykorzystanie struktur języka (Use of English) Ta część pozwala określić sprawność używania przez abiturienta różnych struktur językowych. Trwa 45 minut i składa się z czterech części: 1 — test wielokrotnego wyboru, 2 — wstawianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, 3 — tworzenie wyrazów pochodnych (słowotwórstwo), 4 — przekształcanie wyrazów. W częściach 1, 2 i 3 za poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt, a w 4 — maksymalnie dwa punkty. Słuchanie (Listening) Część sprawdzająca umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Trwa około 40 minut i dzieli się na cztery moduły zawierające w sumie 30 pytań: 1 — test wielokrotnego wyboru, 2 — uzupełnianie zdań, 3 — dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu, 4 — test wielokrotnego wyboru. Każdy tekst jest odtwarzany dwa razy. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach mogą występować różne akcenty, co może stanowić utrudnienie. Mówienie (Speaking) Część pozwalająca sprawdzić jak egzaminowany radzi sobie z mówieniem w języku angielskim. Trwa ok. 14 minut i składa...

Czytaj